دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین 1390 (23) 
بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال 1389

صفحه 7-18

محمد حسین نوربخش؛ محمد خیرخواه؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ احمد اله آبادی؛ یاسر تبرائی؛ مهدی اسدی


بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389

صفحه 19-26

مرتضی رحیمی؛ سید محسن انصاری یگانه؛ محمدعلی کرّابی؛ محمود مهری؛ احمد اله آبادی


بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389

صفحه 27-32

محمدعلی جباری؛ سیدرضا هاشمی؛ سیما منصوری؛ کبری نوری؛ رمضانعلی خمیرچی