بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آرایشگاه از جمله اماکنی است که توجه به بهداشت و بهسازی آن قابل اهمیت است چرا که عدم رعایت بهداشت و استفاده از وسایل وابزار کار آلوده منجر به گسترش بیماری می شود. پ‍‍ژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال 1389 انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این بررسی توصیفی – تحلیلی جامعه ی مورد پژوهش 150 آرایشگاه زنانه و مردانه بود. بعد از تأیید پرسشنامه‌ها، تکمیل پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها شروع شد. پرسشنامه ها در 5 بخش، اطلاعات دموگرافیک، وضعیت ساختمان، بهداشت فردی، بهداشت لوازم کار و موارد متفرقه تقسیم بندی شده و روش جمع آوری اطلاعات مشاهده و مصاحبه بود. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS آنالیز و تجزیه و تحلیل شد.  یافته ها: از لحاظ وضعیت ساختمانی که خود شامل 18 شاخص می گردید، از لحاظ معیار بهداشت لوازم کار که خود شامل 9 شاخص بود و از نظر معیار بهداشت فردی که خود شامل 10 شاخص می گردید اکثر آرایشگاه های زنانه و مردانه وضعیت قابل قبول و مطلوبی داشتند. نتیجه گیری: با وجود مطلوب بودن وضعیت آرایشگاه های زنانه و مردانه و بهتر بودن وضعیت آرایشگاه های زنانه به نظر می رسد در جهت بهبود این وضعیت بهتر است، سختگیری بیش از پیش در امر حضور آرایشگران در دوره های ویژه صنوف صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the hygienic status of men and women’s hairdresser shops in Sabzevar in 2008

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Jabbari
  • Seyed Reza Hashemi
  • Sima Mansouri
  • Kobra Nouri
  • Ramezanali khamirchi
چکیده [English]

Objective: Lack of hygiene and the use of shared tools in hairdresser shops can result in the spread of diseases. Therefore, it is necessary to concentrate on the improvement of hygiene and health in hairdresser shops. The aim of this study was to evaluate the hygienic status of men and women’s hairdresser shops in the city of Sabzevar in 2008. Methods: This study was a descriptive-analytical study on 150 men’s and women’s hairdresser shops. Data collection was performed after questionnaire preparation and approval. Questionnaires included demographic data, building condition, personal hygiene, tools hygiene, and other parameters. Data collection was based on observation and interview. Data analysis was performed using SPSS software.
Results: Building status assessment was performed using 18 indicators, hygiene standards of tools were assessed using 9 indicators, and personal hygiene was evaluated using 10 indicators. Most men and women’s hairdresser shops had acceptable hygienic status.
Conclusion: Although hygienic status of men and women’s hairdresser shops was acceptable, women hairdressers were shown to have a better hygienic status. More emphasis on participation of barbers and hairdressers in special educational courses for barber association members is required to improve the condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hygiene
  • Hairdresser shop
  • sabzevar