اهداف و چشم انداز

بیهق، مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد. این مجله، به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقاله انگلیسی منتشر می شود . هدف این مجله ارتقای دانش علوم پزشکی است و بدین منظور مقالات پژوهشی محققان داخل و خارج کشور را در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی منتشر می کند. لازم به ذکر است مقالات صرفا ًتوصیفی که با استفاده از نظام ثبت اطلاعاتی و بدون تحلیل کاربردی مناسب ارائه شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.