اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

a.davariniayahoo.com

دکتر حمیده یزدی مقدم

پرستاری استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhaghmedsab.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدحسین ساقی

بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhagh1medsab.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهاره امین

فارماکولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

amin.baharehgmail.com

دکتر ابوالفضل رحمانی

بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

rahmanisanimedsab.ac.ir

دکتر یاسر سلیم آبادی

دانشگاه

beyhagh2medsab.ac.ir

دکتر فریما بهشتی

دانشگاه

srcmedsab.ac.ir

دکتر عبدالقادر عصاررودی

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhagh4medsab.ac.ir

دکتر بهشته ابوحمزه

دانشگاه

beyhagh5medsab.ac.ir

دکتر الهام سقایی

دانشگاه

beyhagh6medsab.ac.ir

دکتر اکبر پژهان

فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhagh7medsab.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر علیرضا مسلم

بیهوشی گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhaghmedsab.ac.ir