درباره نشریه

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (بیهق)

 

 ISSN 2008-0328

 eISSN 2423-8104

 

زمینه موضوعی: علوم پزشکی و بهداشت

 

صاحب امتیاز و ناشر: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


مدیر مسؤول: دکتر علیرضا مسلم


سردبیر: دکتر محمدحسین ساقی


 مدیر داخلی: فاطمه اهتمام


مدیر اجرایی: فاطمه دارینی


مشاور آمار: دکتر راحیل محمودی


ویراستار فارسی: فاطمه دارینی

 

ویراستار انگلیسی: جمیل دلشاد


 ویرایش متون: "دستور خط فارسی" مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1384)


مدیر وب سایت: فاطمه دارینی


حامی علمی و مالی: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار


حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی: فاطمه دارینی، فاطمه اهتمام


آدرس مجله:
سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، کمیته تحقیقات دانشجویی