راهنمای نویسندگان

اصول کلی

 ـ مقالات ارسالی نباید به طور هم زمان برای سایر مجلات ارسال شده یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشند.

 - مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده(گان) است .

 ـ چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع "مجله بیهق"بلامانع است.

 ـ مجله بیهق حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد. هیات تحریریه در انـجام اصلاحات (باتأیید مولف) آزاد است.

 -کد ثبت کارآزمایی بالینی برای تمامی مقالات بالینی در هنگام ارسال مقاله الزامی است که باید در بخش روش پژوهش بعد از ذکر نوع پژوهش اعلام گردد.

 -به موضوع اخلاق پژوهش توجه شود و در صورتی که رعایت حقوق بیمار یا جاندار تحت آزمایش لازم باشد، اخذ مجوز از مبادی ذیربط ضروری است.

- انتشار مقاله در مجله بیهق رایگان می باشد. از اینرو، بابت پذیرش، داوری و انتشار مقالات در مجله بیهق، هزینه ای از نویسنده(گان) دریافت نمی شود.

- مقالات منتشر شده در مجله بیهق، به صورت رایگان و متن باز (open access) در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

 ارسال مقاله

 پذیرش مقاله دراین نشریه فقط به صورت الکترونیک صورت می گیرد،لذا از ارسـال پستی یا حضوری مـقاله خودداری فرمایید. مراحل ارسال مقاله به صورت الکترونیک دربخش »ارسال مقاله«سایت مجله به آدرس beyhagh.medsab.ac.ir آورده شده  است.

 شرایط پذیرش انواع مقالات

 مقاله پژوهشی اصیل (Original Research ) حاصل یافته های پژوهشی نویسندگان که دارای حداکثر 4000کلمه، 5جدول و شکل و نمودار، حداقل 15منبع و حداکثر 40منبع باشد.

 مقالات مروری (Review Article) مرور سیتماتیک، متا آنالیز پذیرفته شده از نویسندگان شناخته شده با تجربه کافی در موضوع و صاحب تالیفاتی در مورد آن و نیز مراجعه به تعداد قابل قبولی از منابع )حداقل 40مورد( و حداقل 3رفرنس از نویسنده مسئول یا نویسنده اول دارای حداکثر 5000کلمه و حداکثر 5 جدول و شکل باشد.

 گزارش مورد (Case Report ) موارد استثنایی دارای جنبه های آموزشی و تحقیقاتی که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می گردد. این نوع مقالات باید دارای حداکثر  2000 کلمه و حداکثر 3 شکل یا جدول و حداقل 10منبع باشد.

 نامه به سر دبیر (Letter to editor) حداکثر 500 کلمه در ارتباط با مقالات یا نوشته های مجله همراه با پاسخ نویسنده مقاله به چاپ خواهد رسید. مجله در انتخاب و چاپ این نامه ها آزاد می باشد.

 نامه علمی(Short Communication) حداکثر 1000کلمه در ارتباط با موضوعات تحقیقاتی یا یافته های جالب تحقیقات در حال انجام است. 

 راهنمای نگارش انواع مقالات

 الف) مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article)

 صفحه عنوان (Title Page):  شامل عنوان های کامل و مکرر مقاله (Running title)، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی نویسندگان، نام مؤسسه یا محل کار (مرکز تحقیقات، پژوهشکده؛ دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال)، تعیین نویسنده مسئول به همراه نشانی پستی، شماره های تلفن و نمابر محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیکی. تمامی این مشخصات باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

  -از آوردن اختصارات (Abbreviation) در عنوان خودداری شود.

 ***هرگونه تغییر در اسامی و یا ترتیب نویسندگان ، منحصرا تا قبل از پذیرش نهایی مقاله منوط به ارسال موافقت نامه ای با امضای تمام نویسندگان، به سردبیر مجله می باشد.

 چکیده (Abstract):  باید معرف محتوای اصلی مقاله باشد و الزاماً باید ساختارمند بوده (Structured abstract) و بیش از 250 کلمه نباشد. چکیده مقاله شامل زیرعنوان های ذیل است:

 زمینه و هدف (Background and Aims)، مواد و روش ها (Materials and Method)، یافته ها (Results)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلیدواژه ها (Keywords)

 -کلیدواژه ها بایستی در برگیرنده 3تا 5 واژه کلیدی بر اساس  MESH باشد.

 -چکیده انگلیسی باید منطبق با ساختار چکیده مقاله فارسی به انضمام آدرس، تلفن و آخرین مرتبه علمی و نام سازمان متبوع (affiliation) به انگلیسی تنظیم شود.

 -در تنظیم چکیده موارد زیر رعایت شود:

 - در مواد و روش ها نوع پژوهش، طرح پژوهش (Research Design)، زمان و مکان اجرا، جامعه پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، و روش آماری تحلیل یافته ها آورده شود.

  -در یافته ها نتایج مرتبط با اهداف پژوهش همراه با ذکر مقادیر مهمترین یافته ها، (P-value)در صورت معنا دار بودن تفاوت ها یا ارتباط ها بیان شوند.

 -درنتیجه گیری به جمع بندی نویسنده در مورد پاسخ به سوال پژوهش بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه و پیشنهاد کاربردی اشاره شود.

 متن مقاله

 متن مقاله باید شامل قسمت های مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد.

 مقدمه

 مقدمه در مقالات اصیل(کمی و کیفی) در برگیرنده بیان موضوع یا پدیده مورد نظر، ضرورت، اهمیت انجام مطالعه و نیز مرور بر متون مرتبط با موضوع مورد بررسی، بیان شکاف و فاصله موجود در دانش و تحقیقات کنونی است. همپنین لازم است هدف یا سوال اصلی پژوهش به صورت صریح و روشن در انتهای مقدمه ذکر گردد . در مقالات کیفی تبیین ضرورت مطالعه پدیده به روش کیفی نیز لازم است.

 مواد و روش ها

 در مقالات اصیل کمی لازم است این قسمت در برگیرنده نوع مطالعه،شماره کد اخلاق،کد ثبت کارآزمایی بالینی در پایگاه ثبت کارآزمایی های بالینی یا IRCT (در صورتی که مطالعه کارازمایی بالینی باشد) زمان و مکان انجام پژوهش، جامعه آماری و جمعیت نمونه، حجم نمونه، روش نمونه گیری و در صورت ضرورت، معیارهای ورود مطالعه،شیوه انجام کار، شرایط انتخاب نمونه و دلایل آن، روش های گرد آوری داده ها و توضیح ابزار مورد استفاده و چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار، نرم افزارآماری و نسخه آن، آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها و دلایل کاربرد آن باشد.

 نکته :درصورت استفاده از پرسشنامه لازم است:

  -مشخص گردد که آیا پرسشنامه استاندارد است که توسط دیگران ساخته شده و یا توسط پژوهشگر ساخته شده است. درصورتیکه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است ذکر سازنده ، روایی و پایایی اولیه آن ضروری است همچنین لازم است فرآیند هنجاریابی آن در ایران نیز توضیح داده شود.

 -درصورتیکه پرسشنامه محقق ساخته می باشد، فرآیند آماده سازی آن باید شرح داده شود. شرح جامعی از بخش های مختلف پرسشنامه، حیطه های موردبررسی، تعداد و نوع سوالات به تفکیک حیطه ها و بخش های مختلف، نحوه ی پاسخگویی به پرسش ها(مقیاس لیکرت یا پاسخ بلی و خیر یا .... ( و شیوه نمره گذاری ) نمره 1تا 5 یا صفر و یک یا ...) توضیح داده شود. شیوه اعتبار یابی مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای رواسازی آن توضیح داده شود . چگونگی تعیین روش های مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسشنامه وگزارش نتایج آزمونهای آماری به کارگرفته شده جهت سنجش پایایی توضیح داده شود.

  -در مقالات اصیل کیفی باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه،نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها 2-روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار و دقت داده ها (مقبولیت Credibility، تایید پذیریConfirmability، قابلیت انتقالTransferability و قابلیت وابستگی Dependability(و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری )در صورت استفاده(، روش ها آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه باشد.

 یافته ها

 در مقالات اصیل کمی:باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده های جداول نباید در متن دوباره تکرار شوند. در متن حتماً به جداول آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل ها و نمودارها در پائین آنها نوشته شوند. درموارد استفاده از آمار توصیفی لازم است مقادیر فراوانی ودرصد فراوانی، هر دو ذکر شود.

 در مقالات اصیل کیفی: در این قسمت یافته ها در رابطه با سؤال اصلی پژوهش توصیف شده و حمایت یافته ها با روایت از شرکت کنندگان توضیح داده می شود. بنابراین1 - ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود. 2-سپس طبقات, مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند.3-در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش(معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، بطوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند.

 بحث و نتیجه گیری

  در انواع مقالات اصیل این بخش با معرفی مختصری از مطالعه و نتایج اصلی آن آغاز شود و درادامه ابتدا تفسیر نویسنده ازمهمترین یافته های مطالعه ارائه گردد. نتایج با یافته های پژوهش های مشابه داخلی و خارجی مقایسه شود لازم است استدلال نویسنده از تفاوت ها و شباهت های نتیجه مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضیح داده شود. از بحث در مورد یافته های جدیدی که در قسمت نتایج به آن اشاره نشده خودداری شود. در  انتهای بحث به نقاط قوت و ضعف و محدودیت های مطالعه اشاره شود.  محدودیت ها ممکن است در ارتباط با تعمیم پذیری نتایج، اثر بخشی متغیر مستقل برمتغیر وابسته، میزان بازگشت پرسشنامه ، دستیابی به نمونه ها و مشکلات ابزار ومشکلات جمع آوری اطلاعات باشد . پیشنهاداتی کاربردی بر اساس نتایج مطالعه کنونی و مطالعات آینده ارائه گردد .

  در انتهای مقاله بایستی در قسمتی با عنوان نتیجه گیری و ضمن یک یا دو پاراگراف، پیام نهایی مقاله که در واقع نتیجه کاربردی مقاله است به روشنی بیان می شود .

  تشکر و قدردانی

  در صورت نیاز از کلیه ی افراد یا سازمان هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب با کمک های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده اند، تشکر به عمل آید .

  تعارض منافع

  نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند . بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی شود، با این حال مایلیم از آن مطلع باشیم . چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :

  " هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است."

  منابع مالی

  منابع مالی تامین کننده هزینه های مربوط به مقاله تعیین گردد.

  منابع

  فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور عددی (Numerical ) نوشته شود و و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل پرانتز()پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. در مواقعی که به دنبال عبارتی چندین منبع ذکر می شود شماره گذاری از چپ به راست نوشته شود .

  ب) مقاله مروری

  عنوان

 به گونه ای ارائه گردد که نوع مرور را مشخص نماید؛ به عنوان مثال مروری بر متون، مرورسیستماتیک کمی، کیفی یاترکیبی . چکیده همانند مقالات پژوهشی اصیل ساختارداربوده و شامل زمینه و هدف(Background and Aim)،نتیجه گیری(Conclusion)،و کلید واژه ها(Keyword) است.

 مقدمه

 لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد .

 روش

 روش های مرور باید در برگیرنده قسمت های زیر باشد :

 -هدف

بیان هدف / اهداف مرور شامل:  عنوان مرور / سئوالات/  فرضیات یا فرضیه

   طراحی مطالعه

 شامل تعیین نوع مرور(توصیف طراحی و روشهای بکار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش شناسی خاص مانند متا آنالیز باید مراحل و گام های بکار گرفته شده، توصیف شود .

   روشهای جستجو

 شامل استراتژی جستجو معیارهای ورود و خروج، بانک های اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی،ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده .

 -  ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

 -  شیوه خلاصه سازی دادهها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرورو مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی ازفرآیند /فرآیندها باشد .

  - سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است .

 یافته ها 

نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

 بحث و نتیجه گیری 

لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود .

 تشکر وقدردانی،تاییدیه اخلاقی، تعارض منافع ، منابع مالی و منابع مطابق مقالات اصیل تنظیم گردد .

 ج)گزارش مورد(Case Report )

 شامل چکیده )بدون ساختار(، کلمات کلیدی، معرفی مورد یا موارد ، بحث، تشکر و قدردانی،تعارض منافع و منابع با حداکثر 1تا 4 عکس یا جدول باشد.  مستندات ضروری مربوط به مورد یا موارد مانند گزارشات پاتولوژیک ، نتایج آزمایشگاهی و عکس ها در هنگام ارسال مقاله باید ضمیمه گردد .

 د)گزارش کوتاه( Short/ Brief Communication )

 ساختار این مقالات مشابه مقالات تحقیقاتی اصیل کمی با تعداد کلمات کمتر است.

 نحوه نگارش منابع 

 - فهرست منابع مقاله باید فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده فارسی درمقاله نیز باید به زبان انگلیسی برگردان شود. هنگام ذکراسامی نویسندگان مقالات ویا کتابها، مشخصات شش نویسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت et al درج می گردد .

شیوه نگارش منابع

منابع در متن مقاله به صورت داخل پرانتز شماره ­گذاری شوند و به ترتیب استفاده از آن ­ها در متن در پایان فهرست شوند. مقالات اصیل با حداکثر 35 منبع ارائه گردد. در نوشتن منابع از سبک ونکور استفاده شود و کلیه منابع انگلیسی درج گردند.

شیوه نگارش منابع در مجله بیهق بر اساس سیستم ونکور و به شرح ذیل می‌باشد.

مجلات

الف) شخص به عنوان مؤلف

چنانچه تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر است، پس از ذکر اسامی 6 نویسنده اول، عبارت «و همکاران» ذکر گردد. سپس به ترتیب عنوان مقاله، عنوان خلاصه شده مجله، سال انتشار، دوره، شماره مجله و صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به علامت‌گذاری در نوشتن مراجع ضروری است.

 Halpern SD, Uble PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002; 347(4): 284-7.

ب) سازمان به عنوان مؤلف

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.

ج) مقالات pubmed

Halpern SD, Uble PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002; 347(4): 284-7. Cited in PubMed; PMID 12140307.

د) مقاله به زبان انگلیسی نیست

Ahmadi J, Fathi S, Sanjari Sh. Endemic Goiter in Hamadan: Five years after consuming Iodized Salt. Research in Medicine 1997; 22(2): 135-142. (Persian)

کتاب‌ها

الف) تدوین کننده، گردآورنده، بعنوان مؤلف

Norman IJ, Redfem SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone: 1996.

ب) سازمان بعنوان مؤلف و ناشر

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

ج) فصلی از یک کتاب

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and storke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. pp. 465-78.

منابع دیگر

الف) مطالب کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editiors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

ب) بیانیه کنفرانس

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceeding of the 7th World Congress on Medical Informations: 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland 1992, pp. 1561-5.

ج) پایان‌نامه

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ., 1995.

د) مقاله منتشر نشده

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addition. N Engl J Med. In Press 1996.

منابع الکترونیک

الف) مقاله ژورنال که در نسخه الکترونیک باشد

Morse SS. Factors in the emergence of infection diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/eid.htm

ب) منوگراف که در نسخه الکترونیک باشد

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ .

ج) CD-ROM

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

• منابع فارسی را باید به زبان انگلیسی و بر اساس ترجمه انگلیسی پشت جلد مجله (یا خلاصه انگلیسی) و پشت جلد کتاب نوشته و در آخر کلمه Persian داخل پرانتز نوشته شود.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات پژوهشی

1-  مقاله باید توسط نویسنده مسئول آن ارسال شود. در صورتی که مقاله دارای نویسنده رابط (واسطه ی غیرمسئول) است، باید نامه ای  مبنی بر معرفی نویسنده رابط از طرف نویسنده مسئول همراه آن به عنوان فایل ضمیمه فرستاده شود .

 2- به هنگام ارسال یا ویرایش پرونده مقاله دقت داشته باشید که فرم تعهد نامه نویسنده یا نویسندگان تکمیل شده و ساختار مجله بطور کامل رعایت شده باشد.  چکیده فارسی و انگلیسی و کلیدواژه های فارسی و انگلیسی و همچنین مشخصات خواسته شده نویسندگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد این اطلاعات علیرغم دریافت تایید ارسال، در سیستم بررسی وارد نشده و به نویسنده ارجاع داده می شود .

 3-کل متن به صورت یک ستونی و در کاغذA4 با فواصل مساوی 3 سانتیمتر از بالا، پایین، چپ و راست صفحه تایپ شوند.

 تایپ قسمت های مختلف مقاله به شرح زیر عمل نمایید :

 الف) تمام متون فارسی با فونت B Nazanin سایز قلم 12  و تمام متون انگلیسی با فونت Time New Roman  سایز قلم 11 تایپ شوند.در صورت احتیاج، فونت های فوق را از سایت  www.fontsfa.com دریافت کنید.

 ب) فواصل خطوط در تمام مقاله 1 واحد باشد .

 ج) فایل اصلی باید دارای4 قسمت مجزای صفحه جلد( 1صفحه)، صفحه اول( 1 صفحه)،متن اصلی( 3 تا 5 صفحه)، صفحه اشکال(حداکثر2 صفحه) باشد .

 د) فایل بدون نام نویسندگان باید دارای 3 بخش مجزای صفحه اول، متن اصلی و صفحه اشکال باشد(نکته: توجه کنید که هیچ گونه مشخصاتی از نویسندگان در آن وجود نداشته باشد).

 ه) در صفحه جلد باید عنوان فارسی و انگلیسی مقاله با فونت B Titr سایز قلم 12نوشته شود.مشخصات کلیه نویسندگان باید در این صفحه با فونت B Nazanin سایز قلم 10  نوشته شود.

 مشخصات نویسنده مسئول با فرمت (نام، نام خانوادگی، درجه علمی،رشته تحصیلی یا تخصص، شماره همراه، شماره محل کار، آدرس آکادمیک و آدرس پست الکترونیک) به طور کامل درج شود.

 نکته(آدرس آکادمیک به این صورت نوشته می شود: نام گروه، نام بخش، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور.

 اطلاعات نویسندگان دیگر با فرمت(نام، نام خانوادگی، درجه علمی و عنوان رشته تحصیلی و آدرس آکادمیک) به طور کامل درج شده و ترتیب قرار گرفتن نام آنها مشخص شود.

 و) در صفحه اول باید ابتدا چکیده و کلیدواژه های فارسی با فونت B Nazanin سایز قلم 12  و سپس چکیده و کلیدواژه های انگلیسی با فونت Time New Roman  سایز قلم 11  نوشته شود.

 ز)  نوشته های فارسی صفحات متن اصلی مقاله با فونت اندازه 12و نوشته های انگلیسی با فونت اندازه 11نوشته شوند. تیترها بلد(bold) باشند. منابع در انتهای متن اصلی و با اندازه فونت 11نوشته شوند.

 ح)  دیاگرام ها و جداول و اشکال بلافاصله پس از ارجاع در متن اصلی آورده شوند. حتما شماره و توضیح (اندازه فارسی با فونت B Nazanin سایز قلم 11 بلد(bold)  و انگلیسی با فونت Time New Roman  سایز قلم 10) داشته باشند. در متن برای شماره گذاری و ارجاع به تصاویر، جداول و نمودارها سه سری شماره گذاری مستقل انجام شود . تصاویر، شـامل شکل های استفاده شده از منابع و عکس های تهیه شده توسط نویسندگان باید با فرمتGIF یا JPEG و با رزولیشنdpi 300 باشد. در صورت وجود هرگونه کلیشه، نگاتیو یا عکس رادیوگرافی، اصل سند برای مجله ارسال شود.

 ط) متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش کلمـات لاتین به صورت فارسی اکیدا پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جـایگـزین پذیرفته شده ای برای واژه مورد نظر موجود نباشد. در هر جای متن که لازم به نظر می رسد، معادل لاتین کلمه فارسی نوشته شده در همان محل و داخل پرانتز آورده شود. بدیهی است که معادل لاتین یک کلمه مشخص، فقط یک بار و در اولین مورد استفاده کلمه فارسی آن نوشته می شود