فرایند پذیرش مقالات

در مجله بیهق، تمام مراحل ارسال، داوری و انتشار مقاله کاملا به صورت الکترنیک و از طریق سامانه مجله انجام می گیرد. نویسنده مسئول مقاله لازم است با مراجعه به قسمت "ارسال مقاله" مقاله خود را برای مجله ارسال نماید.

روند داوری مقالات در مجله بیهق، به صورت دوسو کور می باشد؛ به این معنا که اسامی نویسنده(گان) و داوران مقاله از یکدیگر مخفی می باشد.

روند بررسی و داوری مقالات در مجله بیهق:

1. مقاله دریافتی ابتدا توسط کارشناس نشریه از نظر رعایت اصول و ضوابط مجله، مندرج در قسمت "راهنمای نویسندگان" مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط، مقاله جهت اصلاحات مورد نظر به نویسنده مسئول ارجاع می شود.

2. در صورت رعایت اصول و ضوابط  مورد نظر مجله، مقاله توسط کارشناس نشریه به سردبیر مجله ارسال می گردد.

3. مقاله توسط سردبیر به دبیر تخصصی ارسال می گردد.

4. دبیر تخصصی مقاله را به حداقل 2 داور مرتبط ارسال می کند (مدت زمان داوری، حداکثر 14 روز می باشد).

5. داوران، مقاله را ظرف مدت حداکثر 14 روز داوری کرده و نظرات خود را به دبیر تخصصی ارسال می کنند.

6. در این مرحله، دبیر تخصصی بر اساس نظر داوران ممکن است عدم پذیرش مقاله را به سردبیر مجله پیشنهاد نماید؛ یا مقاله جهت اصلاحات به نویسنده مسئول ارسال گردد.

7. نویسنده مسئول موظف است ظرف مدت حداکثر 10 روز مقاله بازنگری شده را در سامانه مجله بارگذاری نماید.

8. دبیر تخصصی، مقاله بازنگری شده را به داور مرجع (یکی از داوران مقاله) ارسال می کند.

9. داور مرجع ظرف مدت 7 روز، نظر نهایی خود را در رابطه با مقاله، به دبیر تخصصی اعلام می دارد.

10. دبیر تخصصی، نظر نهایی خود را در رابطه با پذیرش و یا رد مقاله به سردبیر اعلام می دارد.

11. سردبیر مجله، نویسنده مسئول را در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله مطلع می نماید.

12. مقاله پذیرش شده، توسط سردبیر به ویراستاران فارسی و انگلیسی ارسال می شود. 

13. مقاله ویراستاری شده، قبل از انتشار جهت تایید نهایی به نویسنده مسئول ارسال می شود.

14. مقاله در نوبت انتشار قرار می گیرد.