بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکدههای بهداشت و 90- پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89

نویسندگان

چکیده

مقدمه: افسردگی یکی از چهار بیماری عمده در دنیا و شایع-ترین علت ناتوانی ناشی از بیماری ها است. بروز افسردگی در سنین جوانی با افت شدید عملکرد اجتماعی و شغلی و نیز عملکرد تحصیلی همراه است. هدف از این تحقیق تعیین شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 89-90 می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی در سال تحصیلی 89-90 انجام گرفت. تعداد 307 نفر از دانشجویان به روش سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده بک و فرم مشخصات فردی انجام شد. از آزمون های تی، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار spss.16 جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
یافته ها: این تحقیق نشان داد که 43 % از دانشجویان به درجات مختلفی از افسردگی مبتلا بودند که 29.3%از آنها افسردگی خفیف، 7.8%افسردگی متوسط و 6.5% افسردگی شدید داشتند. میانگین امتیاز افسردگی در کل دانشجویان مورد بررسی 11.38% و انحراف معیار 10.07 می باشد. ارتباط بین جنس، سن، تاهل، نظام وظیفه، ترم تحصیلی، محل سکونت و افسردگی در دانشجویان مورد بررسی از نظر آماری معنی دار نبوده است. بین افسردگی دانشجویان و معدل آنها ارتباط معکوس وجود دارد (0.05> p). همچنین در این بررسی بین علاقه به رشته تحصیلی و نکشیدن سیگار با اطمینان 95 درصد ارتباط معنی دار وجود دارد(0.05> p).  نتیجه گیری: با توجه به نتایج میزان افسردگی در دانشجویان در حد خفیف است و جهت کاهش عوامل مؤثر بر آن باید تدابیری اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the prevalence and contributing factors of depression in students of health and health-related schools of Sabzevar University of Medical Sciences in academic year 2009-2010

نویسندگان [English]

  • Batol Ershadi Kia
  • Akram Shajari
  • Fariba Tayebi
  • Mohammad-Ali yaghubi far
چکیده [English]

Objectives: Depression is one of the four leading causes of disease worldwide and is the
most prevalent cause of disease-related disabilities. Development of depression is
associated with dramatic decrease in social, occupational, and educational functioning in
the youth. The aim of this study was to identify the prevalence and contributing factors of
depression in students of health and health-related schools of Sabzevar University of
Medical Sciences in academic year 2009-2010.Methods: This cross-sectional study was performed in academic year 2009-2010 on 307
students. Data were collected in a census through standardized Beck depression inventory
questionnaire and personal characteristics form. Student t-test, analysis of variance
(ANOVA), and Pearson correlation coefficient were used for data analysis using SPSS
software.
Results: This study revealed that 43% of students suffered from various degrees of
depression, including 29.3% with mild depression, 7.8% with moderate depression, and
6.5% with severe depression. Mean and standard deviation of depression score for all
students were 11.38 ± 10.7. Gender, age, marital status, military service status, study
semester, and area of residence were not significantly correlated with depression. There
was a significant negative correlation between depression and grade point average of
students (p < 0.05). Conclusion: The findings of this study showed that the prevalence of depression was mild
and measures should be taken to reduce its contributing factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Beck Depression Inventory
  • Students
  • sabzevar