بررسی میزان آگاهی مهندسین و دانشجویان معماری شهر سبزوار از تأثیرات عدم رعایت بهداشت مسکن در سال 1389

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سرپناه، نیازاولیه و اساسی خانوار به حساب میآید. بنابراین با توجه به شرایط و عوامل ی که تندرستی ساکنان خانه را در معرض خطر قرار میدهد،
چاره اندیشی در این زمینه ها از نظر تأمین سلامت روحی روانی و اجتماعی  افراد جامعه اهمیت اساسی دارد. مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی- توصیفی نمونه گیری متناسب با حجم انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. نمونه گیری از دو گروه مهندسین و دانشجویان معماری در سال 1389 در شهرستان سبزوار
با همکاری سازمان نظام مهندسی و دانشگاه حکیم سبزواری به روش در دسترس انجام شد. داده ها با آمار توصیفی خلاصه شد
.یافته ها: درصد پاسخگویی به کل سؤالات در بین مهندسین ببیشتر از دانشجویان بود. هردو گروه در موارد مربوط به استانداردها پاسخگویی ضعیفی داشتند؛ اگرچه مهندسین در جایگاه بهتری قرار داشتند
. نتیجه گیری: پایین بودن آگاهی معماران از عدم رعایت استانداردها به آن معنا نیست که تمامی مشکلات موجود مرتبط
با مسکن غیربهداشتی در سطح جامعه معطوف به مهندسین ساختمان است بلکه عوامل دیگر(اقتصاد و... ) و دخالت افراد
دیگر درامر ساختمان سازی (انبوه سازان و ... ) باید ریشه یابی و مورد توجه قرارگیرد. از طرفی آموزش استانداردهای
مسکن بهداشتی به مهندسین به صورت کارگاهی وآموزش دانشجویان درقالب یک واحد درسی ضروری به نظر می رسد؛ وشاید جهت بهبود شرایط بهداشتی مساکن تشکیل هسته های مشاوره باحضور یک کارشناس بهداشتی مفید به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the level of knowledge on the effects of noncompliance with housing quality standards among civil engineers and civil engineering students in Sabzevar in 2009

نویسندگان [English]

  • morteza rahimi
  • Seyed Mohsen Ansari Yeganeh
  • Mohammad Ali Karrabi
  • mahmod mehri
  • Ahmad Allah Abadi
چکیده [English]

Objectives: Housing is a physical place and, as a shelter, it is considered a primary need
for the family. Planning for physical, mental, and social needs of society members is
important due to the circumstances and parameters that might threaten the health of
households.
Methods: For this cross-sectional study, convenience sampling was performed based on
the sample population. Data were collected by the researcher using a questionnaire. Study
population consisted of civil engineers and civil engineering students with the help of
Construction Engineering Organization and Hakim Sabzevari University. Data were
summarized by descriptive statistics. Results: Response rate was higher in engineers than in students. Both groups responded
weakly to questions related to standards, while engineers replied better than students. Conclusion: Low level of knowledge in civil engineers on noncompliance with standards
does not indicate that all the current problems related to unhealthy housing in the society
are attributable to civil engineers. Other parameters, such as economy and involvement of
others, such as mass builders, should be considered and evaluated. On the other hand,
providing education on housing health in the form of workshops for engineers and
educational courses for students and also holding core counseling sessions with the
participation of a health professional seem to be beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing health
  • Civil engineers
  • student
  • Standard