دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، مهر 1390 (24) 
بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390

صفحه 18-28

محمّدعلی کرّابی؛ محسن حسن آبادی؛ علی علی نژاد؛ رمضانعلی خمیرچی؛ یاسر تبرائی