بررسی اثرشستشوی بند ناف نوزاد باشیر مادر

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بندناف یکی از مهمترین محل ها برای استقرار باکتریها بعد از تولد است. از دیرباز روشهای متفاوتی برای مراقبت از بندناف نوزادان استفاده شده که برخی از آ نها اثرات نامطلوبی برای نوزاد ایجاد می کنند و ممکن است حتی باعث تاخیر در افتادن بندناف شود. هدف از این مقاله مروری بررسی اثرات مصرف موضعی شیرمادر بر پیشگیری از استقرار باکتریها در بندناف و بهبود آن است. مواد و روش ها: 26 مقاله از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلیدواژه های بندناف، نوزاد و شیر مادر ابتدا به صورت جداگانه و سپس ترکیبی در بانکهای اطلاعاتی SID، pubmed و Sciencedirect از سال 1994 تا 2011 به دست آمد که اغلب کارآزمایی بالینی بود. 14 مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف موضعی شیرمادر در قسمت باقیمانده بندناف، استقرار باکتریها در بندناف را کاهش میدهد و بعلاوه باعث کاهش زمان افتادن بند ناف می شود، لذا میتوان از آن به عنوان یک روش آسان، ارزان و غیرتهاجمی برای مراقبت از بندناف استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of washing the umbilical cord with maternal breast milk

نویسندگان [English]

  • Elham Azmoudeh
  • Hamid Reza Behnam Voshani
چکیده [English]

Objectives: Umbilical cord is one of the most important sites for bacterial colonization
after birth. Various methods have been used for caring for the umbilical cord over time.
Some of these methods might result in unwanted effects on the newborn and might lead to
delayed umbilical cord separation. The aim of this review article was to evaluate the
preventive effects of topical application of breast milk on bacterial colonization in the
umbilical cord. Methods: A total of 26 articles were found through electronic search using these
keywords: umbilical cord, newborn, and breast milk. Initially, keywords were searched
separately, and then combinations of keywords were searched to find articles published
between 1994 and 2011 in SID, PUBMED and ScienceDirect databases. Finally, 14
articles were evaluated in this study. Results and conclusion: Topical application of breast milk on the remaining part of
umbilical cord results in bacterial colonization reduction and also reduces the cord
separation time. Therefore, this method can be used as a simple, cheap, and non-invasive
way for umbilical cord care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UMBILICAL CORD
  • Breast milk
  • NEWBORN