بررسی آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سبزوار در خصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان کودک از بدوتولد تا سه سالگی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی آنان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آموزش موفق به مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در خصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان می تواند تاثیر زیادی در بالارفتن میزان آگاهی و عملکرد آنان داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی آگاهی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سبزوار درخصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان از بدو تولد کودک تا 3 سالگی و ارتباط بین سطح آگاهی آنها با متغیرهای زمینه‌ای (شامل سن، شغل، تعدادفرزندان، درآمد خانواده، سطح تحصیلات، محل سکونت و سابقه دریافت آموزش) بود. مواد و روش‌ها: حجم نمونه در این مطالعه توصیفی تحلیلی 190 مادر دارای کودک زیر3 سال بود. روش نمونه گیزی در دسترس و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بود. که با روش مصاحبه توسط پژوهشگر پر شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، ضریب همبستگی پیرسون وآزمون t-test تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: 38.9% مادران آگاهی ضعیف، 47.4% آگاهی متوسط و13.7% سطح آگاهی خوبی داشتند. بین سطح آگاهی مادران با سن، شغل، تعدادفرزندان، سطح تحصیلات، محل سکونت (شهروروستا) و میزان درآمد ارتباط معنی‌داری وجود داشت. اکثر مادران ذکرکردند خدمات هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی کودک از بدو تولد کافی نیست، همچنین اکثر آنها به دریافت آموزش-های دهان ودندان کودک از بدو تولد علاقه‌مند بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: میزان آگاهی مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کم‌تر از حدانتظار بوده است. مادران هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان کودکان از بدو تولد تا سه سالگی آموزش کافی را دریافت نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the knowledge of mothers visiting Sabzevar Health Centers on the importance of oral and dental health for their children from birth to 3 years and the relationship of this knowledge with demographic characteristics

نویسندگان [English]

  • Zakieh Aghaian
  • Elham Elhami Nasab
  • Masoumeh Hashemian
چکیده [English]

Objectives: Educating mothers who visit the health centers on the importance of oral and
dental health can have a great effect on improving their knowledge and practice. The aim
of this study was to evaluate the knowledge of mothers of children from newborn to 3
years old visiting Sabzevar health centers on oral and dental health and its relationship with
their demographic characteristics, including age, occupation, number of children,
household income, level of education, and area of residence, as well as the presence of
previous education on this subject. Methods: This study was a descriptive-analytical study on 190 mothers who had children
below 3 years of age. Convenience sampling was used and data were obtained by the
researcher using questionnaires. Statistical analyses were performed using SPSS software
and included descriptive analysis (mean and standard deviation), Pearson correlation, and
Student t-test. Results: Poor knowledge was reported in 38.9% of mothers while 47.4% of mothers had
moderate knowledge and 13.7% had high level of knowledge. The mothers’ level of
knowledge was significantly correlated with age, number of children, level of education,
area of residence (rural vs. urban), and household income. Most of the mothers noted that
the services offered to them at the time of giving birth were not adequate, while most of the
mothers were willing to receive education for oral and dental health. Conclusion: The mothers’ level of knowledge was less than expected. They did not
receive enough education on oral and dental health of their children in their visits to health
centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Mothers
  • Children
  • Oral and dental health
  • Urban health centers
  • sabzevar