دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، بهمن 1395 
بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393

صفحه 1-11

محمد شکرزاده؛ جعفر جلیلیان؛ رضا حسین‌پور؛ امیر حاجی محمدی؛ اعظم دل آرام؛ یعقوب شایسته


بررسی الگوی مسمومیت با قرص برنج در شهرستان گرگان

صفحه 55-64

یعقوب شایسته؛ جعفر جلیلیان؛ امیر حاجی محمدی؛ اعظم دلارام