مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی.

3 نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

زمینه و هدف: سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری یک سیستم نوروسایکولوژیک است که پاسخ فرد به نشانه‌های مرتبط با اضطراب را در یک محیط معین پیش‌بینی می‌کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی صورت گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مورد- شاهد با گروه شاهد بود. برای اندازه گیری اختلال اضطراب فراگیر از آزمون اختلال اضطراب فراگیر و برای اندازه گیری سیتم بازداری– فعال ساز رفتار از آزمون شخصیتی گری ویلسون استفاده شد. جهت نمونه گیری، آزمون اضطراب فراگیر در بین دانشجویان اجرا و دانشجویان با نمره بالاتر از خط برش به عنوان گروه اضطرابی و دانشجویان با نمره کمتر از خطر برش به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سپس آزمون سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در اختیار دانشجویان دو گروه قرار گرفت. داده‌ها به روش t مستقل تحلیل شد.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که بین میانگین‌های دو گروه در تمامی مؤلفه‌های سیستم بازداری– فعال ساز تفاوت وجود داشت. در مؤلفه خاموشی از مجموعه سیستم بازداری رفتاری تفاوت به دست آمده معنی‌دار بود (005/0p<).
نتیجه­گیری: بین سیستم بازداری– فعال ساز رفتاری در بین دو گروه مبتلا به اضطراب فراگیر و افراد شاهد تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Patients with Generalized Anxiety Disorder and Normal Individuals Regarding Inhibition- Behavioral Activation System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosseinpour 1
  • Laleh Samiei 2
  • Siamak Dadashi 3
چکیده [English]

Background and Aims: The inhibition- behavioral activation system is a neuropsychological system that predicts an individual's response to anxiety-relevant cues in a given environment.  This study aimed to compare inhibition- behavioral activation system of patients with generalized anxiety disorder and normal individuals.
Materials and Methods: This is a causal-comparative with a control group study. To measure generalized anxiety disorder an generalized anxiety disorder test and  to measure inhibition system - behavioral activation  the Gary - Wilson personality test was used. Then inhibition- behavioral activation system test was open to students in both groups. Data were analyzed using independent T test.
Results: The results showed that the means were different in both groups and in all aspects of the inhibition - activation system. Blackout factor of the complex of behavioral inhibition system showed a significant difference. (p<0/005).
Conclusion: There is a significant difference in inhibition systems - behavioral activation between generalized anxiety disorder group and control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • inhibition- behavioral activation system
  • personality