نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران در معرض خطر بالایی از استرس ناشی از تأثیرات جسمی و هِیجانی شیفت‌های کاری خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعارض کار- خانواده در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر ارومیه در سال 1394 انجام‌گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دولتی شهر ارومیه در سال 1394 انجام شد. تعداد 301 نفر از پرستاران به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های تعارض کار- خانواده کارلسون، سلامت عمومی و فرم مشخصات فردی بود. داده‌ها با شاخص‌های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل رگرسیون و مقایسه‌ میانگین‌های مستقل توسط نرم‌افزار  SPSSنسخه 20 تحلیل شدند.
یافته­ها: شش مؤلفه مقیاس تعارض کار- خانواده (تعارض کار- خانواده مبتنی بر زمان، تعارض خانواده- کار مبتنی بر زمان، تعارض کار- خانواده بر مبنای توان‌فرسایی، تعارض خانواده- کار بر مبنای توان‌فرسایی، تعارض کار– خانواده مبتنی بر رفتار و تعارض خانواده– کار مبتنی بر رفتار)، رابطه معنی‌دار با سلامت عمومی پرستاران داشتند (01/0>P) .بر طبق تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، تعارض کار- خانواده می‌تواند 47 درصد واریانس سلامت عمومی پرستاران را پیش بینی کند.
نتیجه­گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد با کاهش تعارض کار- خانواده در پرستاران، شاخص‌های بهداشت روان نظیر افسردگی، اضطراب در آنها بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Work-Family Conflict In General Health Prediction Of Nurses Employed In Public Hospitals Of Urmia

نویسندگان [English]

  • Zeinab shahrifar 1
  • Rahim shabani 2
  • Ali shaker 3
1 MSc Student in Clinical Psychology, Uremia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Farhangian University, Uremia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Uremia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Nurses are subject to high risk of stress caused by physical and emotional demands of their shifts.This study aimed to determine the ole of work-family conflict in predicting
 The general health of nurses employed in Urmia public hospitals in 2015.
Materials and Methods: The present a descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on nurses working in a selected number of Orumieh public hospitals in 2015. 301 nurses were selected by convenience sampling. Research instruments included : Carlson family-conflict inventory, General Health Questionnaire and Personal Characteristics Form. Data analyzed by descriptive and inferential statistic indexes (regression analysis and comparison of independent means) applying SPSS-20 software.
Results: Six main areas scale work-family conflict (Time-based family to work conflict, Time-based work to family conflict, Strain-based family to work conflict, strain-based work to family conflict, behavior-based work to family conflict and behavior-based family to work conflict) were significantly associated with general health(P<0/01)  . According to step by step regression analysis, work-family conflict could predict 47 percent of nurses’general health variance.
Conclusion: According to the findings of the present study, reducing the work-family conflict  can improve the general health indexes such as depression, anxiety among nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general health
  • Conflict (Psychology)
  • nurses