بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387– 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه سم‌ شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد سم شناسی، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 استادیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5 کارشناس مدارک پزشکی، مرکز آموزشی درمانی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

6 *نویسنده مسئول،کارشناس ارشد سم شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مسمومیت‌ها از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت می‌باشند. این مطالعه به منظور بررسی شیوع و علل مسمومیت‌های غیر عمدی در شهر گرگان انجام گردیده است.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات از پرونده تمام بیماران مسموم مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال‌های 1387 لغایت 1393 انجام شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌ افزار Stata (نسخه11) و با کمک آزمون‌های کروسکال والیس و پیرسون مورد آنالیز قرار گرفت..
یافته­ ها: از 800 مورد مسمومیت، 251 مورد مربوط به مسمومیت‌های غیر عمدی بوده که اکثریت آنها مرد (9/70درصد) بوده  و سوء مصرف مواد و دارو با 2/54درصد اولین علت مسمومیت غیر عمدی را دارا بوده که در این میان تریاک و مشتقات آن رتبه اول سوء مصرف مواد (9/44درصد) و ترامادول رتبه اول سوء مصرف دارو را داشته‌اند (1/50درصد). اوردز دارویی (1/25درصد) و مسمومیت اتفاقی (3/20درصد) نیز به ترتیب رتبه‌های بعدی مسمومیت‌های غیر عمدی را دارا بوده و در این میان داروهای قلبی عروقی مهم‌ترین علت اوردز دارویی شناخته شده‌اند (4/44درصد). در مسمومیت‌های اتفاقی نیز داروها مهم‌ترین عامل مسمومیت بوده‌اند (3/33درصد). نهایتاً 17 بیمار (8/6درصد) فوت شده که فوت 10نفر آنها ( 8/58درصد) به دلیل سوء مصرف مواد بوده‌ است.
نتیجه­ گیری: سوء مصرف مواد مهم‌ترین علت ابتلا و مرگ در مسمومیت‌های غیرعمدی می‌باشد. انجام بررسی‌های تحلیلی بیشتر و توجه به گروه‌های در معرض خطر جهت پیشگیری و کاهش بار ابتلا در جامعه توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence and causes of unintentional poisonings in patients admitted to the 5Azar Hospital of Gorgan, during 2008 – 2015

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shokrzadeh 1
  • Jafar Jalilian 2
  • Reza Hoseinpoor 3
  • Amir Hajimohammadi 4
  • Azam Delaram 5
  • Yaghoub Shayeste 6
1 Associate professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 MSc in Toxicology, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 MSc student in Epidemiology, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Science, Hamadan. Iran
4 Assistant Professor, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran
5 BS in Medical Records, 5 Azar Hospital, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran
6 *MSc in Toxicology, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Poisoning is a major public health problem. This study aimed to determine the prevalence and causes of unintentional poisonings in Gorgan, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed by data collection from the medical records of 251 unintentional poisonings, admitted to the 5Azar hospital in 2008 – 2015. The data was analyzed by Stata 11 software.
Results: Among 800 poisoning cases, 251cases were due to unintentional poisoning, that the majority of them were male (70.9%) and substance and drug abuse were the most common type of unintentional poisoning (54.2%). Opium and its derivatives (44.9%) and also Tramadol (50.1%) were the first agent for substance and drug abuse, respectively. Drug overdose (25.1%) and accidental poisoning (20.3%) were the second and third leading causes of unintentional poisonings, respectively. Cardiac drugs were the most common causes of drug overdose in our study (44.4%). Accidental Poisonings most commonly were occurred as drug ingestion (33.3%).finally, 17 patients (6.8%) died, of which 10(58.8%) were due to substance abuse.
Conclusion: Substance abuse was the most common causes of morbidity and mortality in unintentional poisonings. More analytical studies and attentions to groups at risk is recommended in order to prevent and reduce the burden of poisoning in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poisoning
  • abuse
  • drug