پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی: برازش یک مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تحمل آشفتگی به عنوان یک ساختار مهم رشدی، بینشی جدید درباره شروع و تداوم آسیب‌های روانی و همچنین پیشگیری و درمان فراهم آورده است، آشفتگی ممکن است ماحصل فرایندهای فیزیکی و شناختی باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستم‌های مغزی رفتاری، تحمل آشفتگی با نقش واسطه‌ای بدتنظیمی هیجانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجام گرفت.
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 8000 نفر می‌باشند که از این افراد، تعداد 340 نفر دانشجو با توجه به جدول مورگان و به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های سیستم‌های بازداری و فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، 1994)، دشواری در تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی جمع‌آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد مدل ارائه شده برازش قابل قبولی دارد و مقدار شاخص نیکویی برازش مجذور کای x2 برابر با 37/296بود.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می­توان گفت اثر مستقیم سیستم­ها بر آشفتگی در سطح معنادار می­باشد. (05/0>P) و اثر غیرمستقیم سیستم­ها (به‌ واسطه‌ی بدتنظیمی) بر آشفتگی معنادار است (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distress Tolerance Forecasting Based on Behavioral Dysregulation in Brain Systems: (Fitting a Model)

نویسندگان [English]

  • EDRIS AZAMI 1
  • kevan kakabraee 2
چکیده [English]

Background and Aims: Distress tolerance as an important developmental structure, provides a new insight about the start and continuation of mental damage and also provides suggestions on prevention and treatment. Therefore, the purpose of this research is to evaluate the brain behavioral systems,and distress tolerance with the mediating role of dysregulation in PNU students of Kermanshah.
Materials and Methods: The statistical research population consists of all the 8000 university students of Kermansha Payamnoor University in the academic years of 2014-2015, out of whom, 340 students were selected according to Morgan's table via multi-stage cluster sampling. The data were collected using the behavioral inhibition system (BIS), behavioral activation system (BAS) scales (Carver and White, 1994), difficulties in Emotion Regulation Scale, Distress Tolerance Scale, Due to the existence of outlier data, the number of the questionnaires was reduced to 340, For data analysis, Path analysis was used.
Results: the research findings revealed an acceptable fit model and the chi-square for goodness index of fit model was 296/37x2.
Conclusion: The results of this study can confirm that the direct effect of system on turbulence is significant. (05/0>P) and the indirect effect of systems (through incondite) on turmoil is significant (05/0> P).

کلیدواژه‌ها [English]

  • poor emotional regulation
  • distress tolerance
  • BAS
  • BIS