آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ آموزشی شهر تربت حیدریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

2 نویسنده مسئول، مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

4 کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی است که در سال‌های اخیر به عنوان شیوه‌ای برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی براساس جدیدترین یافته‌ها مطرح شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش پرستاران در ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستان آموزشی شهر تربت حیدریه انجام شد.  
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1394 بر روی 100 پرستار به روش نمونه‌گیری سرشماری در بیمارستان آموزشی شهر تربت حیدریه انجام شد. جهت بررسی آگاهی و نگرش پرستاران در مورد پرستاری مبتنی بر شواهد از پرسشنامه‌ استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها و جمع‌آوری داده‌ها تجزیه و تحلیل، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16و آمار توصیفی انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که 64 درصد از شرکت‌کنندگان تا کنون حتی نام پرستاری مبتنی بر شواهد را نشنیده بودند و 88 درصد شرکت‌کنندگان سطوح مختلف پرستاری مبتنی بر شواهد را نمی‌شناختند، اما اکثر آنان (89 درصد) نگرش مثبتی به پرستاری مبتنی بر شواهد داشتند و تنها 11 درصد افراد نگرشی بی‌تفاوت نسبت به پرستاری مبتنی بر شواهد داشتند.
نتیجه­گیری: با توجه به اینکه پرستاران مورد مطالعه آگاهی مناسبی در مورد پرستاری مبتنی بر شواهد نداشتند ولی نگرش مثبتی از عملکرد مبتنی بر شواهد داشتند، نیاز است با اجرای برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی و ایجاد نگرشی صحیح از پرستاری مبتنی بر شواهد به ارتقاء مراقبت پرستاری از بیماران کمک نمود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nurses’ knowledge and Attitudes to Evidence-Based Nursing in Torbat Heidarieh Educational Hosital

نویسندگان [English]

  • Elaheh Erami 1
  • Mahnaz Bahrami 2
  • Mohammad Raza Asgari 3
  • Marzieh Dolatshahi 4
1 Instructor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Torbat Heidarieh University of Medical Sciences, Torbat Heidarieh, Iran.
2 Instructor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
3 MS Student of Elderly Nursing, Torbat Heidarieh University of Medical Sciences, Torbat Heidarieh, Iran.
4 BS of Nursing, Department of Nursing, Torbat Heidarieh University of Medical Sciences, Torbat Heidarieh, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Evidence-based nursing is a process, have been recently raised as a way of health care based on the newest results. The present study aimed to determine the nurses’ knowledge and attitudes toward evidence-based nursing in Torbat Heidarieh educational hospital.
Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was done on 100 nurses in the city of Torbat Heidarieh with convenience sampling in 2015. Evidence-based questionnaire was used to assess the knowledge and attitudes about nursing. After completing the questionnaires the data were analyzed using spss 16.
Results: The results showed that 64% of participants had ever even heard the name of evidence-based nursing and 88% of participants did not know the different levels of evidence-based nursing, but most of them (89%) had a good attitude toward evidence-based nursing and only 11% of nurses had indifferent attitude toward evidence-based nursing.
Conclusion: Although the nurses did not have appropriate knowledge about evidence-based nursing, they had a positive attitude toward it. It is necessary to implement programs to increase awareness and give the right attitude toward evidence-based nursing in order to promote the patients’ nursing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence-based nursing
  • knowledge
  • Attitude
  • nursing