کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386

دوره 25، شماره 4، بهمن 1400

علی جمشیدی؛ کاظم علیزاده برزیان؛ محمد علیزاده برزیان؛ نیما دانشی؛ اسماعیل کریمیان سوق؛ مهدی جمشیدی برم سبز


بررسی فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-19

سعید سمائی نسب؛ لعیا شمسی؛ نونا مرادپور


اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-20

سعید بکائی؛ بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ احسان موسی فرخانی


بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه طی سال های; 1395-1390

دوره 21، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 38-45

محمد سربیشگی مقدم؛ رقیه مهران‌پور؛ رضا عبداله زاده


بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-7

سید محمد حسینی؛ رضا امانی؛ سید وحید رضوی مهر؛ امیرحسین مشرفی؛ محمد حسن آقاجانی خواه؛ پیام محمودی


اپیدمیولوژیک خودکشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 21-29

افسانه فرید پاک؛ زهرا ‎ نیک اختر؛ احسان موسی فرخانی


بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 32-39

سید محمد حسینی؛ رضا چنگیزی؛ سید وحید رضوی مهر؛ امیر حسین مشرفی؛ رضا امانی؛ محمد حسن آقاجانی خواه


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 34-37

حمید صالحی نیا؛ علیرضا زارعی زارگز؛ سمیه آرزومندان؛ عبدالرحیم یعقوبی