بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی طی سال های 1385تا 1390

نویسندگان

چکیده

مقدمه : سل یکی از معضلات مهم بهداشتی درمانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه میباشد. آشنایی با اپیدمیولوژی
سل برای کنترل موثر این بیماری بسیار مهم و ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در
شهرستان درمیان صورت گرفته است.
مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی بر اساس اطلاعات نظام مراقبت بیماریها طراحی گردید. دادههای مرتبط با کلیه
بیماران مبتلا به سل در شهرستان درمیان طی سالهای 5831 تا 5831 بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر ثبت بیماران
شهرستان جمعآوری گردید. آنالیز دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 53 با استفاده از شاخصهای مرکزی و
پراکندگی و آزمون آماری Chi-Square انجام شد.
یافتهها : در طی سالهای 5831 تا 5831 کل بیماران مبتلا به سل 38 مورد بود؛ تعداد 83 نفر مرد ) 8.45 درصد( و . 1 نفر
زن ) 9143 درصد( بودند. میانگین سنی این بیماران 1341 سال بدست آمد و 31 نفر ) 3.49 درصد( بیماران مورد مطالعه ایرانی
بودند. از کل موارد مورد بررسی 93 نفر ) 3.45 درصد(، مبتلا به سل ریوی میباشند؛ 3. نفر ) 3145 درصد( بیماران مورد
مطالعه جزء موارد جدید و مابقی بیماران یعنی . نفر ) 43 . درصد( جزو موارد عود بیماری میباشند، دربین مشاغل 13 نفر
95 درصد( بیماران مورد مطالعه خانهدار میباشند؛ به طور میانگین میزان بروز سالیانه موارد سل ریوی اسمیر مثبت در (
شهرستان درمیان، . 5 نفر در صدهزار نفر محاسبه گردید. بیشترین میزان و کمترین میزان بروز به ترتیب 58 نفر در صد هزار
نفر مربوط به سال . 583 و 81 نفر در صد هزار نفر مربوط به سال 5831 میباشد.
نتیجهگیری : با توجه به بالا بودن میزان بروز سل در شهرستان درمیان، لازم است اقدامات بیماریابی، درمان و پیشگیری از
ابتلا به سل در سیسستم شبکه بهداشتی-درمانی به طور جدی پیگیری شود و تمهیدات لازم برای کاهش بروز سل در
شهرستان فراهم گردد. افزایش بروز سل در سالهای اخیر لزوم بیماریابی بهتر و تشخیص زودتر و درمان کامل و اطمینان از
مصرف دارو توسط بیمار را مطرح میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological Survey of Tuberculosis (TB) in Darmian during 2006-2011: a study in east of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Salehi-nia
  • alireza zareei zargaz
  • somaye arezomandan
  • Abdolrahim yaghobi
چکیده [English]

Introduction: Tuberculosis (TB) is one of the most important health issues in developing countries. Understanding the epidemiology of tuberculosis is critical for effective disease control. This study aimed at investigating the epidemiology of TB in Darmian, Iran.
Materials and Methods: This descriptive study was designed based on the data from diseases surveillance systems, all data related to TB cases in Darmian during 2006-2011 were collected based on the data registration notebooks. The analysis was performed using SPSS 18 software by use of statistical tests including Chi-Square.
Results: A total of 82 cases were reported during 2006-2011, with mean age of 58.5 years. The majority of them (65.9%) were female. From total of 82 cases, 97.6% were Iranians. Most of our total cases, 69 patients (84.1%), had pulmonary TB.95.1% were new cases and 4.9% were relapses regarding to the disease type. Housewiferies (59 patients (61%)) were mostly infected. The incidence rate of positive smear of pulmonary TB in Darmian was 17 in 100000. The highest and lowest incidence rate was 12/100000 in 2008 and 30/100000 in 2011.
Conclusion: Regarding the high prevalence of TB in Darmian, it is necessary to follow up cases, prevent and treat TB in the health-care system of the city, so that an appropriate condition for decrease of TB incidence would be provided. Increasing in TB incidence shows the necessity of screening, early diagnosis and perfect treatment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuberculosis
  • Epidemiology
  • Positive smear
  • Darmian