اپیدمیولوژیک خودکشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 ‏دانشجوی ‏PH.D‏ طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 ‏دانشجویPHD‏ اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خودکشی یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی جوامع می‌باشد که در کشورهای مختلف به عوامل متفاوتی مرتبط است. هدف ‏از این مطالعه تعیین اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی و خودکشی کامل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1390و ‏‏1391 می‌باشد.‏
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی–  مقطعی اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی و خودکشی کامل در سال ‏‏1390و 1391 براساس داده‌های موجود در نظام سلامت جمع آوری گردید. داده‌ها به نرم افزار ‏SPSS‏ نسخه 19 منتقل و ‏برای تجزیه و تحلیل از آمارهای توصیفی و آزمون کای اسکوار استفاده شد. سطح معناداری 5 درصد در نظر گرفته شد.‏
یافته ها: در مجموع 5354 مورد اقدام به خودکشی و خودکشی کامل مورد آنالیز قرار گرفت. از این تعداد 120 مورد (2/2 درصد) ‏کامل (منجر به فوت) شده بود. 1/72 درصد از کل موارد اقدام به خودکشی مربوط به زنان بوده این در حالیست که بیش از ‏‏70 درصد از موارد خودکشی کامل در بین مردان روی داده است. شیوه اصلی اقدام به خودکشی در زنان و مردان از طریق دارو ‏بوده است. در مورد خودکشی کامل، در مردان دار زدن با 2/52 درصد و در زنان خودسوزی با 5/16 درصد اصلی‌ترین ‏روش‌های مورد استفاده بوده است. بیش از 86 درصد از موارد اقدام به خودکشی و همچنین 72 درصد از موارد منجر به ‏خودکشی کامل در گروه سنی 15 تا 34 سال بوده است.‏
نتیجه گیری: ‏ نتایج این مطالعه لزوم انجام مطالعات آینده برای شناسایی دقیق جمعیت پر خطر از نظر اقدام به خودکشی را در گام ‏نخست برای طراحی یک رویکرد اصولی در جهت کاهش موارد اقدام به خودکشی و خودکشی کامل را خاطر نشان می‌سازد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Epidemiologic Study of Suicide in Cities under Mashhad ‎University of Medical Sciences ‎Supervision.‎

نویسندگان [English]

  • Afsane Faridpak ‎ 1
  • Zahra Nikakhtar ‎ 2
  • Ehsan Mosa Farkhani ‎ 3
1 ‎MSc in clinical psychology, Mashhad University of Medial Sciences, Mashhad, IRAN‎
2 ‎Traditional Iranian medicine PHD student, Mashhad University of Medial Sciences, ‎Mashhad, IRAN
3 ‎ Ph.d Candidate in Epidemiology, Department of Epidemiology, University of Tehran, ‎Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Suicide is one of the most important community health problems which is related to many ‎different factors in different communities.The present studyaimed to describe the ‎epidemiological data of suicides and suicide attempts in Mashhad University of Medical ‎Sciences in 2011 and 2012.‎
Materials and Methods In this cross-sectional study, the demographic and epidemiological data of suicide and ‎attempted suicide during the 2-year period from March 2012 to March 2014 based on the health ‎system database was collected. Data was analyzed by SPSS, version 19. Descriptive statistics ‎and Chi-squared test were used for data analysis. P-values less than 0.05 were considered ‎significant.‎
Results: A total of 5354 cases of suicide and attempted suicide were analyzed. There were 120 (2.2%) ‎completed suicides. 72.1% of attempted suicide were among women. But in completed (fatal) ‎suicides just over 70% were among men. The most usual method of attempted suicide among ‎both males and females was drug overdose.The most common methods of suicide were hanging ‎‎(52.2%) for men and self-burning (16.5%) for women. More than 86%of attempted suicide and ‎‎72% of all suicide cases were in the age group 15 to 34 years.‎
Conclusion:The findings of this study highlight the need for further studies to identifypopulation at high risk ‎for suicide as the first step towards planning a well-organized approach toreduce the suicide ‎rate.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attempted suicide
  • completed suicide
  • Epidemiology
  • Mashhad