بررسی فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 روه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کیست هیداتیک یکی از مهم ترین بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام است که توسط مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. با توجه به شیوع بالای این بیماری در ایران، شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک آن نقش مهمی در کنترل و پیشگیری ایفا می کند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیماران جراحی شده ی کیست هیداتید در یکی از بیمارستان های شهرستان سبزوار در طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ بود .
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده در قالب داده های توصیفی مقطعی بود که با بررسی سوابق پزشکی بیماران مبتلا به کیست هیداتید که طی 5 سال در بیمارستان بهشتی سبزوار جراحی شده بودند، مشخصات بیماران شامل جنسیت، سن، شغل، محل سکونت، عضو مبتلا و تعداد کیست ثبت گردید.
یافته ها: از 36 مورد، 26 مورد (2/72%) زن و 10 (7/27%) مرد بودند. محدوده سنی 11-67 بود و بالاترین میزان شیوع آلودگی برای گروههای سنی 32 -40 مشاهده شد. بیشترین گروه آلوده، زنان خانه دار (4/44%) و اکثر بیماران (8/63%) شهری بودند. از نظر اندام های آلوده، 22 کیست در کبد (1/61%)، 12 کیست در ریه (3/33%) و 2 کیست در کبد و ریه (5/5 %) مشاهده گردید.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه ابتلای زنان خانه دار از سایر گروههای شغلی بیشتر بود ممکن است مهمترین علت آلودگی تماس با سبزیجات آلوده به تخم انگل باشد. بنابراین، لزوم آموزش برای درک بهتر این بیماری، روشهای کنترل و پیشگیری از جمله سالم سازی سبزیجات و درمان سگهای آلوده توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on prevalence of patients with hydatid cyst surgery in Sabzevar city during 2012 to 2016

نویسندگان [English]

  • saeed samaeinasab 1
  • laya shamsi 2
  • nona moradpour 3
1 Young Researchers and Elite club, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Department of pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and aims:Hydatid cyst is one of the most important zoonotic parasitic diseases between human and animals which caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. Considering the high prevalence of this disease in Iran, its epidemiological status recognition plays an important role in the control and prevention. The aim of this study was to determine the frequency of patients with hydatid cyst surgery in one of the hospitals in Sabzevar city from 2012 to 2016.
Materials and Methods:The study was cross-sectional descriptive that reviewed the medical records of 36 patients with hydatid cyst whom had been hospitalized and had surgery in Shahid Beheshti hospital of Sabzevar during 5 years, the characteristics of patients including sex, age, occupation, location, affected organ and number of cysts were recorded.
Results:Among the 36 cases, 26(72.2%) were female and 10(27.7%) were male. The age range was 11-67 and the highest prevalence rate of contamination was observed for 32–40 age groups. The most contaminated occupation group was housewives(44.4%) and the majority of the patients(63.8%) were urban. In terms of infected organ, 22 cyst in liver (61.1%),12 in lung(33.3%) and 2 in liver and lung(5.5%) were observed.
Conclusion:Since housewives are more likely to be infected than other occupational groups, exposure to vegetables infected with parasitized eggs may be the most common cause of infection. Therefore, necessity of training to better understand the disease, training the way of the disease transmission and controlling methods and prevention including healthy vegetables and treatment of infected dogs is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatid cyst
  • Epidemiology
  • surgery
  • Iran