اپیدمیولوژی و مقاومت باکتریایی سالمونلا: یک مطالعه مروری بر متون

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، بخش اپیدمیولوژی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران-ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیارطب‌چینی و مکمل، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سالمونلا به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل بیماری­زای منتقل شونده از غذا و یکی از مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان مطرح می باشد. در حال حاضر بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلا یکی از مهمترین نگرانی ها می باشد زیرا می تواند سلامت انسان و حیوانات را در معرض خطر جدی قرار دهد. هدف این مطالعه، بررسی سیستماتیک منابع موجود در خصوص اپیدمیولوژی، فاکتورهای تاثیرگذار بر رخداد بیماری، واکسن و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، تمام پایگاههای داخلی و چند پایگاه بین المللی در فاصله سالهای 2000 تا 2017 با کلید واژه های Salmonella, Epidemiology, Antibiotic Resistance, Prevention و Vaccineمورد بررسی قرار گرفتند. پژوهشگران 150 مقاله را ارزیابی نموده و پس از ارزیابی کیفی و بررسی عناوین، 77 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر مربوط به درصد مقاومت آنتی بیوتیکی استخراج و با 95 درصد فاصله اطمینان گزارش گردید.
یافته ها: در مجموع در این مطالعات تعداد 472 نمونه مورد بررسی قرار گرفت که میانگین مقاومت باکتریایی 2/34 درصد (فاصله اطمینان 23/48-23/20 درصد) محاسبه گردید.
نتیجه گیری: با توجه به افزایش میزان مقاومت باکتریایی نسبت به سویه های سالمونلا ، انجام بررسی های گسترده تر جهت مشخص نمودن ابعاد این چالش و توجه به مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epidemiology and Antibiotic Resistance of Salmonella: A Review Study

نویسندگان [English]

  • saeed bokaei 1
  • Behnaz Beygi 2
  • Hamid Reza Bahrami 3
  • Ehsan Musa Farkhani 4
1 Epidemiology & Zoonosis Division, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Environmental Health Engineering, Khorasan Razavi Province Health Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Complementary and Chinese Medicine, Persian and Complementary Medicine Faculty, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 * PhD Candidate in Epidemiology, Khorasan Razavi Province Health Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Salmonella considered as one of the most important causes of foodborne disease and one of the public health problems around the world. Antibiotic resistance in salmonella is currently one of the most important concerns because it can put human and animal health at serious risk. The purpose of this paper is to review the existing literature on the epidemiology, Factors affecting the occurrence of the disease, vaccine and antibiotic resistance.
Materials and Methods: In this study, every domestic and several international databases between 2000 and 2017 with sensitive keywords such as Salmonella, Epidemiology, Antibiotic Resistance, Prevention and Vaccine were reviewed. The researchers evaluated 150 articles and finally 77 articles were reviewed. In this study, antibiotic resistance percentages with 95% confidence interval were reported.
Results: A total 472 samples was included in this systematic review. The average antibiotic resistance was 34.2% (95% C.I: 20.33- 20.23%).
Conclusion: Due to increased antibiotic resistance to salmonella strains, more extensive studies are needed to determine the dimensions of this challenge and to consider the rational use of antibiotics..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Antimicrobial resistance
  • Epidemiology