بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان قوچان طی سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه پاتوبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

3 گروه پاتوبیولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

4 گروه پاتوبیولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تب مالت، یکی از بیماری­های مشترک بین انسان و حیوان است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن اتفاق می­افتد. از آنجا که تب مالت در استان خراسان رضوی بومی است، این مطالعه به منظور یافتن خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان  قوچان در استان خراسان رضوی صورت گرفت.
  مواد و روش­ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی در خصوص اطلاعات پرونده­های بیماران بروسلوز می­باشد که طی سال 1392 به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قوچان ارجاع گردیده بود. سپس از آزمون­های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته­ها: در میان 189651 نفر جمعیت مجموعاً 131 بیمار طی سال 1392 گزارش شد، که 96/54 درصد مرد و 03/45 درصد زن بودند؛ 02/87 درصد روستایی، 39/8 درصد شهری و 58/4 درصد عشایر بودند. کمترین شیوع بیماری در فصل پاییز و بیشترین شیوع در فصل بهار مشاهده شد. از نظر شغلی بالاترین فراوانی ابتلا در دامداران با 95/25 درصد مشاهده شد. همچنین رابطه بین جنس و شغل در تمام گروه­ها معنی دار بود (05/0< P).
نتیجه گیری: بروز بیماری در پنج ماهه اول سال بیشتر بوده است. همچنین بین شغل و سن و همینطور بین جنس و تماس با دام ارتباط معنی ­داری وجود دارد. علاوه بر این، بیماران عمدتاً روستایی، مرد و از نظر سنی در دهه دوم و سوم عمر قرار داشتند. برنامه­ ریزی دقیق به جهت افزایش پوشش واکسیناسیون دامی می‏تواند موجب کاهش میزان وقوع بیماری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the brucellosis epidemiology in Quchan 2013

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad Hosseini 1
  • Reza Changizi 2
  • Seyed Vahid Razavimehr 3
  • Amirhossein Moshrefi 4
  • Reza Amani 3
  • Mohammad hasan Aghajanikhah 3
چکیده [English]

Background and Aims:Brucellosis is one of the common diseases between human and animal, which occurs in acute, subacute or chronic forms. Since brucellosis is endemic in Khorasan Razavi province, this study aimed to find out the epidemiologic features of Malta fever in Quchan County, in Razavi Khorasan Province.
Material and Methods:This is a descriptive study on patients’ brucellosis files which referred to Quchan health- medical centers in 2013. Finally, statistical tests were applied to analyze data.
Results::Totally 131 patients were reported out of 189651 people during 2013, 54.96 % of whom, were males and 45.03 % were females; 87.02% were villagers, 8.39% were city dwellers and 4.58% of them were nomads. The lowest disease outbreak observed in autumn and the highest rate occurred in spring. Considering the occupation highest morbidity frequency (25.95%) observed in ranchers. A significant relationships were found between gender and the job (P<0.05).
Conclusion::The most occurrences were recorded in the first 5 months of the year. Furthermore, there was a significant relationship between occupation and the age. On the other hand, there was a meaningful relationship between gender and animal exposure, as well. Moreover, the patients were mainly villager men in second and third decades of their lives. A careful schedule to increase animals’ vaccination coverage can lead to the reduction of these diseases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • brucellosis
  • Quchan
  • Season