بررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان آمل طی سال های‏ 1390 تا 1392‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران‎ ‎

2 گروه پاتوبیولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بروسلوز (تب مالت) شایع ترین بیماری مشترک بین انسان و دام در سراسر جهان است. بروسلوز اصولاً ‏توسط بروسلا آبورتوس ایجاد می شود و موجب عدم باروری در زنان و نازایی بالقوه در مردان می شود. این مطالعه به ‏منظور بررسی اپیدمیولوژی تب مالت طی سال 1390-1392 در شهرستان آمل انجام شد.‏
مواد و روش ها: در این مطالعه اپیدمیولوژیک، اطلاعات از پرونده های پزشکی بیماران بروسلوز در مرکز بهداشت ‏شهرستان آمل طی 1390-1392 به دست آمد. در نهایت داده های جمع  آوری شده توسط نرم افزار ‏SPSS‏ و ﺑـﺎ ‏اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح اطمینان برای داده ها (05/0‏P<‎‏) در نظر گرفته شد.‏
یافته ها: در مجموع 173 بیمار در طول 1390-1392 گزارش شده است. بیشترین تعداد شیوع بروسلوز در سال ‏‏1392 مشاهده شد. در این مطالعه 12/60 درصد از آنها مرد و 88/39 درصد زن همچنین 21/68 درصد از مردم ‏روستا و 79/31 درصد از مردم شهر بودند. پایین ترین شیوع بیماری در فصل زمستان(59/15%) و بیشترین میزان ‏بروز در تابستان(62/30%) بوده است. از نظر مواجهه شغلی بالاترین فراوانی عوارض در زنان خانه دار با 94/32 درصد ‏مشاهده شد. همچنین رابطه بین جنس و شغل در تمام گروه ها معنی دار بود (‏P<0.05‎‏).‏
نتیجه گیری: بروز بیماری در 6 ماه اول سال افزایش یافته است. علاوه بر این، بیماران عمدتاً روستایی و مرد بودند. ‏این مطالعه نشان داد که بروسلوز در شهرستان آمل شیوع قابل توجهی دارد، در‎ ‎نتیجه کنترل بیماری در حیوانات ‏موارد انسانی را کاهش می دهد. واکسیناسیون راه حل مناسب برای کنترل و پیشگیری بیماری می باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiology of Brucellosis in Amol City from 2011 to 2013‎

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini‎ 1
  • Reza Amani‎ 2
  • Seyed Vahid Razavimehr‎ 2
  • Amirhossein Moshrefi‎ 2
  • Mohammad Hasan Aghajanikhah‎ 2
  • Payam Mahmoodi‎ 2
چکیده [English]

Background and Aims: Brucellosis is the most common worldwide zoonosis. Brucellosis is   principally caused by ‎Brucella abortus which  leads to female reproductive failure and potential infertility in ‎males. This study was done to investigate brucellosis epidemiology during 2011-2013 in ‎Amol city.‎
Materials and Methods: In this epidemiological study, data achieved from medical records of brucellosis patients in Amol Health Center during 2011-2013. Data analysis was performed using SPSS software. Chi-square was used for data analysis while statistical significance was defined as pResults: During 2011-2013, 173 patients were reported. The highest number of brucellosis outbreaks observed in 2013. In this study 60.12% of samples were males and 39.88% were females; 68.21% were rural people and 31.79% were urban residents. The lowest disease occurrence observed in winter (15.59%) and the highest frequency observed in summer (30.62%). In terms of occupationally exposure highest morbidity frequency (32.94%) observed in housewives. A significant and meaningful relationships between gender and the job was found (P<0.05).
Conclusion Disease incidence increased in the first 6 months of the year. Furthermore, the patients were mostly rural and men.This study revealed that brucellosis is prevalent in Amol city. Controlling and vaccination of sick animals would reduce the human cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • brucellosis
  • Amol
  • zoonosis