بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

2 کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد محیط زیست، اداره حفاظت محیط زیست بهبهان، خوزستان، بهبهان، ایران

4 کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

5 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مارگزیدگی یکی از فوریت‌های مهم پزشکی است که سالیانه بیش از 5 میلیون مورد از آن در جهان اتفاق می‌افتد. ایران بعد از مکزیک در رتبه دوم جهان از نظر گزش جانواران سمی قراردارد و سالانه 250 هزار گزش توسط جانوران سمی ثبت می‌شود که 10 هزار مورد آن مارگزیدگی گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی مارگزیدگی در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در سالهای 1397-1386 بوده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی- توصیفی، دموگرافیک تمامی مصدومان در مراکز درمانی بهبهان که طی سالهای 1397-1386 ثبت شده بود، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16، آنالیزهای آماری انجام شد.
یافته‌ها: 903 مورد مارگزیدگی طی سالهای 1397-1386 گزارش گردید که 5/49 درصد مصدومان بصورت سرپایی و 5/50 درصد بستری درمان شدند؛ از این تعداد 2/74 درصد مذکر و بیشترین گروه سنی مربوط به 21 تا 25 سال بود. 77 درصد گزش‌ها در روستا و 33 درصد در حاشیه شهرها اتفاق افتاد؛ میزان مصرف آنتی ونوم مارگزیدگی این مطالعه 6/3 ویال برای هر مورد گزارش شد؛ بیشترین گزش‌ها از Macrovipera lebetinus ( گرزه مار( گزارش شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای مارگزیدگی در شهرستان بهبهان نسبت به آمار کشوری و هزینه بالای درمان و تولید سرم مارگزیدگی و جهت کاهش بار بیماری و امکان صادرات این محصول ارز آور و هچنین برای حفظ و ارتقای سلامت عمومی، آگاهی‌بخشی و آموزش راه‌های پیشگیری از مارگزیدگی بخصوص در مناطق روستائی و حاشیه شهر بهبهان ضروری و مقرون به صرفه بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological study of snake-bite cases referred to health centers in the Behbahan city (2007-2018)

نویسندگان [English]

  • Ali Jamshidi 1
  • Kazem Alizadeh-Barzian 2
  • Mohammad Alizadeh-Barzian 3
  • Nima Daneshi 4
  • Esmaeil Karimian-Sogh 2
  • Mehdi Jamshidi Barmeh sabz 5
1 Department of medical laboratory, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran
2 BSc of public health, Behbahan Faculty of Medical sciences, Behbahan, Iran
3 MSc student, Master of Environment, Behbahan Environmental Protection Office, Behbahan, Iran
4 MSc of Epidemiology, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran
5 MSc of Epidemiology, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: More than 5 million snakebites occur annually in the world. Iran is second only to Mexico in the world in terms of venomous animal bites, and 250,000 venomous bites are recorded annually. 10,000 of which are snakebites.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, demographic information of all snakebite victims in Behbahan medical centers who referred during the years 1397-1387 was collected and recorded based on the standard checklist of the Disease Management Center of the Ministry of Health and then Analyzed using SPSS software and tables and graphs were drawn.
Results: 903 cases of snake bites were recorded in Behbahan and the annual incidence rate was 30 per 100,000 people; 49.5% were outpatients and 50.5% were hospitalized; Of these, 74.2% were male and the highest age group was 15 to 25 years. 77% of bites occurred in rural areas and 33% on the outskirts of cities; The use of snakebite antinomy in this study was 3.6 vials for each case, most of which were bitten by snake bites.
Conclusion: Due to the prevalence of snakebite in Behbahan compared to national statistics and the high cost of treatment and production of snakebite serum and to reduce the burden of disease and the possibility of exporting this valuable product and also to maintain and promote public health, training ways to prevent snakebite, especially in rural areas and the outskirts of cities with hot climates are very necessary and affordable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • Snakebite
  • Iran