دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1385 (14) 
بررسی الگوی قاعدگی واختلالات مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پز شکی سبزوار در سال 1385-1384

صفحه 16-21

مهناز ایزدی نیا؛ خورشید رضا زاده؛ فروغ السادات مرتضوی؛ محمدحسن رخشانی


ارتباط وازکتومی با کانسر پروستات

صفحه 22-26

احسان موسی فرخانی؛ حسین رضا زاده


زگیل

صفحه 27-30

معصومه باغانی؛ معصومه هاشمیان


جراحی زیبایی بلند کردن ابرو

صفحه 31-35

فاطمه برزویی؛ داوود زمردیان؛ سمیه خدایی نسب؛ مرضیه محمودی فرد؛ فائزه ابوالفضلی؛ رقیه زردشت