ارتباط وازکتومی با کانسر پروستات

نویسندگان

چکیده

در اواخر دهه 1960،روش وازکتومی شناخته شد واز آن زمان به بعد به طور گسترده ای به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از بارداری در زوجینی که تمایل به داشتن فرزند بیشتری ندارند مورد استفاده قرارگرفته است. در کشورهای پیشرفته سرطان پروستات سومین بدخیمی شایع در مردان می باشد.درطی سالیان گذشته چندین مطالعه وجود رابطه ای را بین وازکتومی و سرطان پروستات گزارش نموده اند در حالیکه برخی از مطالعات دیگر این رابطه را رد کرده اند. در این مقاله به مرور نظرات موجود در مورد ارتباط وازکتومی با سرطان پروستات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها