بررسی ارتباط فیتواسترول دریافتی با لیپیدپروفایل خون و عملکرد کبدی و کلیوی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار در سال 85-84

نویسندگان

چکیده

مقدّمه و هدف: نارسایی مزمن کلیوی Chronice renal failure(CRF) یا ESRD اختلال پیشرونده و برگشت ناپذیر عملکرد کلیه است که در آن توانایی بدن ، برای حفظ متابولیک و تعادل آب و الکترولیت‌ها شکست می‌خورد. تقریباً 30 تا 70 درصد از افراد مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی دچار هیپرتری‌گلیسیریدمی می‌شوند که با توجّه به تأثیر فیتواسترول‌ها روی لیپید پروفایل خون، بر آن شدیم طی پژوهشی تأثیر فیتواسترول را روی لیپید پروفایل این بیماران بررسی کنیم . روش پژوهش: این پژوهش مطالعه ای مقطعی – تحلیلی است که بر روی تمامی بیماران همودیالیزی شهرستان سبزوار که تعداد آنها 45 نفر بود، انجام شد . داده‌ها از طریق یک یاد آمد 24 ساعته و بسامد خوراک در طی یک سال به دست آمد، و سپس مقدار فیتواسترول موجود در مواد غذایی محاسبه گردید . میزان لیپید پروفایل و آنزیم‌های کبدی– کلیوی بیماران نیز اندازه‌گیری شد . برای آنالیز داده‌ها از نرم افزار SPSS، آزمون‌های توصیفی و ضریب همبستگی استفاده شد .
یافته‌ها: در این مطالعه 24 مرد و 16 زن با میانگین سنی19.30± 50.85 سال شرکت داشتند . میانگین BMI آنها3.64± 21.81 کیلوگرم بر مترمربع بود.داده‌های پژوهش نشان داد که بین فیتواسترول، تری‌گلیسیرید وکلسترول خون ارتباط معکوسی وجود دارد،که از لحاظ آماری معنی-دار نیست . همچنین ارتباط معکوسی بین فیتواسترول و آنزیم‌های کبدی SGOTو SGPT وجود دارد ،که آن نیز از لحاظ آماری معنی‌دار نیست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stady of the Relationship between phytosterols absorbed with serum lipid profiles and Renal-Hepatic Functions in Sabzevar,Iran in 2005-2006

نویسندگان [English]

  • Akram Kooshki
  • Ahmad Maghool
  • Khorshid Rezazadeh
  • Mehdi Golafrooz
چکیده [English]

Background and Purpose:
Chronic renal failure (CRF) or ESRD is a progressive and irreversible disorder in the renal function where body’s capacity to keep the balance of metabolism and to preserve the electrolytes fail to function. Almost 30 to 70 percent of patients with CRF suffer from hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia. Therefore , due to the effect of phytosterols on serum lipid profiles , this study is conducted to study the relationship between these elements.

Methods and Materials :
This descriptive-analytical study is conducted on all 40 patients under hemodialysis in Sabzevar,Iran. Data were obtained through 24-hour recall and frequency of foods in the past one year and then the amount of phytosterols were calculated. The amount of profile lipids and renal-hepatic enzymes were also measured. Descriptive statistics and correlation coefficients were utilized in SPSS for data analysis. Results :
In this study 24 men and 16 women with a mean age of 50.85±19.30 participated in the study. Mean BMI was 21.81±3.64 Kg/m². Resultsindicated a negative relationship between phytosteroles and triglyceride and serum cholesterole , but the relationship was not significant. Also, a negative relationship was observed between phytosteroles and hepatic enzymes SGPT and SGOT, which was not significant. Also, there was no significant relationship between phytosteroles, urea and serum creatinine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytosterole; Profile lipid; Hemodialysis; Sabzevar