بررسی الگوی قاعدگی واختلالات مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پز شکی سبزوار در سال 1385-1384

نویسندگان

چکیده

مقدمه وهدف: قاعدگی، خونریزی رحمی است، که در طی دوران بارداری اغلب به طور مرتب تکرار می شود .قاعدگی طبیعی نتیجه ریزش دوره‌ای آندومتری است که تحت تأثیر تخمک گذاری تشکیل جسم زردوترشح هورمون پروژسترون قرار می گیرد.  عدم  تخمک گذاری منجر به عدم ترشح هورمو‌ن پروژسترون خواهد شد.اگر این اختلالات قاعدگی به طور طولانی  مدّت وجود داشته باشد می تواند عامل خطری برای ابتلا به کانسرآندومتر و پستان، دیابت و بیماری قلبی- عروقی محسوب شود.این افراد در آینده دچار کاهش باروری نیز خواهند شد.اختلالات قاعدگی هم‌چنین پیامدهایی چون افسردگی و کم‌خونی فقرآهن نیز به همراه دارد. لذا در مطالعه حاضر سعی شده است با هدف تعیین الگوی قاعدگی و بررسی انواع اختلالات قاعدگی و شناخت اختلالات قاعدگی بتوان برای پیشگیری و درمان آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.
مواد و  روش ها:در این مطالعه پرسشنامه ای ترتیب داده شد. قبل از توزیع پرسشنامه‌ها سئوالات بین چند نفر از دانشجویان و اساتید دانشکده جهت رفع نواقص وطرح نظر ارائه شد، سپس پرسشنامه‌ها به تعداد بین دانشجویان دانشکده به تناسب تعداد دانشجویان در 5رشته پرستاری،مامایی، بهداشت خانواده ، بهداشت محیط، تکنسین اتاق عمل وهوشبری) به طور تصادفی توزیع گردید. قبل از تکمیل پر سشنامه توضیح مختصری در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه داده شد . نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 55.6 درصد دانشجویان در طی دو سال اول بلوغ دیس منوره را تجربه کرده اند. در 61درصد در دوره بلوغ جوش صورت و در 22.6 درصد رویش موی زائد وجود داشته است، در حالیکه 37.9 درصد دختران در حال حاضر دیس منوره را در اغلب سیکل ها تجربه می کنند و در17.2درصد آنان در حال حاضر جوشهای غرور جوانی وجود دارد .58.5 درصد دانشجو یان فواصل قاعدگی طبیعی دارند. بین مدت خونریزی ها با سایر متغیرها ارتباط معنی داری مشاهده نشد. هم چنین بین مقدار خونریزی با سایر متغیرهای ذکر شده ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of menstur ation process and its related disorders among the student of the faculty of Sabzevar medical science during 1384-85

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Izadi nia
  • Khorshid Rezazadeh
  • Forugh Mortazavi
  • Mohamad hasan Rakhshani
چکیده [English]

Introduction and objectives:
Menstruation is a kind of uterine hemorrhage that happens during pregnancy. Natural menstruation is the result of periodical endometrial hemorrhage which is influenced by ovulation and formation .It is also the result of secretion of progesterone hormone. If ovulation does not happen, it results in deficiency of progesterone hormone. In long disorders of menstruation, there is a risk of cancer, diabetes and cardiovascular disease. Such patients suffer from deficiency of ferrous in pregnancy. Menstruation disorders may result in depression. This article deals with the determination of menstruation process and examining the different disorders of menstruation. Through this knowledge we may be able to prevent and manage the disorders of menstruation.

Materials and procedure:
A questionnaire was written. Before the distribution of the questionnaire, a few was given to the professors and students so that any useful view is gathered. Then the questionnaires were distributed among the students who were studying in different fields such as nursing, technicians of anesthesia, the distribution was done randomly, before which some explanation concerning the project was given to the subjects.

Results:
This survey showed that about 55.6 of students had a kind of dismenore maturity. In 61% of students acnes were observed and 22.6% experienced some kind of growing of extra hair in their bodies. While in 37.9% of girls were experiencing their cycles. In 58.5% of students there were intervals in menstruations. There were no meaningful relation between hemorrhage and other variables. More over there were no statistical relation between hemorrhage and other variables. Conclusion:
The project was done to examine the process of menstruations and its related disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MENSTRUATION
  • spreading
  • imminent factory