دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 41، شهریور 1396 
قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری

صفحه 16-22

محبوبه رسول زاده بیدگلی؛ ناهید گلمکانی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ سعیده نصیری


مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی

صفحه 31-44

حسین کریمی مونقی؛ شهناز احراری؛ فاطمه محمودزاده زرندی؛ سید ابوالفضل وقار سیدین