مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: منبع کنترل درجه ای است که در آن افراد معتقدند که آنها می توانند نتیجه رویدادها را در زندگی خود کنترل کنند، بطوریکه با نیروهای خارجی فراتر از کنترل خویش مخالفت می کنند. هدف از این پژوهش مقایسه اتعطاف پذیری شناختی، فراشناخت و تکانشگری در نوجوانان با منبع کنترل درونی و بیرونی می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مورد-شاهد می باشد. در این راستا، 25 دانش آموز مقطع دبیرستان با منبع کنترل درونی و 25 دانش آموز مقطع دبیرستان با منبع کنترل بیرونی با پرسشنامه منبع کنترل راتر انتخاب شدند، و سپس توسط آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین، پرسشنامه فراشناخت نوجوانان و مقیاس تکانشگری بارت-11 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و توسط نرم افزار spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین انعطاف پذیری شناختی، فراشناخت و تکانشگری در افراد با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی وجود دارد(0001/0< p).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که افراد با منبع کنترل بیرونی نقایصی را در انعطاف پذیری شناختی، فراشناخت و تکانشگری نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Metacognition, Cognitive Flexibility and Impulsivity in adolescents with Internal locus of Control and External Locus of Control

نویسندگان [English]

  • Habibollah Rasouli 1
  • Mehran Soleymani 2
  • Fakhrossadat Ghoreyshi Rad 3
1 Msc Student in Cognitive Science, AzarbaijanShahidMadaniUniversity,Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, AzarbaijanShahidMadaniUniversity,Tabriz, Iran
3 professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, AzarbaijanShahidMadaniUniversity,Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: locus of control is the degree to which people believe that they have control over the outcome of events in their lives, as opposed to external forces beyond their control This study aimed to compare cognitive flexibility, metacognition and impulsivity in adolescents with internal locus of control and external locus of control.
Materials and Methods: This is a case-control study. In this regard, 25 high school students with internal locus of control and 25 high school students with external locus of control were chosen by Rotter's locus of control scale, and then participants were evaluated with Wisconsin Card Sorting Test(WCST), Adolescent Meta-cognition Questionnaire and Barratt Impulsiveness Scale-11. Data were analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA) via SPSS 18.
Results: The results showed that there are significant difference between subjects with internal locus of control and subjects with external locus of control in cognitive flexibility, metacognition and impulsivity(p<0.0001),
Conclusion: The results of this study indicated that subjects with external locus of control shows deficits in cognitive flexibility, metacognition and impulsivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locus of control
  • metacognition
  • cognitive flexibility
  • impulsivity