بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با پنج عامل بزرگ شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی, واحد نیشابور ، نیشابور، ایران

2 * نویسنده مسئول، استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان باتوانمندی های مختلف یکی از دستاوردهای بسته آموزش پاسخگو از طرح تحول آموزش است با توجه به این که مدیریت هیجان از نیازهای اصلی دانشجویان، و توانمندسازی آنها در این زمینه لازم است لذا در مطالعه ی حاضر ، به  بررسی رابطه  راهبردهای تنظیم هیجانی با عوامل شخصیت بر اساس مدل  پنج عامل بزرگ شخصیت  پرداخته شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش غیر آزمایشی از طرح همبستگی استفاده شده است. تعداد 370 آزمودنی از دانشگاه‌ حکیم سبزواری که بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند پرسشنامه‌های تنظیم هیجانی  و فرم کوتاه نئو را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد .
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری نشان داد سرکوب با روان رنجورخویی رابطه ی مثبت معنادار و با برون گرایی رابطه ی منفی معنادار دارد. همچنین بازارزیابی با برون گرایی و وجدان رابطه ی مثبت معنادار و با روان رنجورخویی رابطه ی منفی معنادار دارد. رابطه ی معناداری میان دو راهبرد بازارزیابی و سرکوب وجود نداشت که نشان می‌دهد این دو راهبرد به طور مستقل از هم مورد استفاده قرار می‌گیرند . نتایج حاصل از آزمون t نیز میان زنان و مردان تفاوت معناداری در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی نشان داد. نتیجه آزمون تحلیل واریانس نیز بیانگر  تفاوت در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی در گروههای مختلف  تحصیلی بود.
نتیجه گیری: افراد با ویژگی های متفاوت شخصیتی ،از راهبردهای متفاوتی در تنظیم هیجان استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Emotion Regulation Strategies and Big Five Factors of Personality

نویسندگان [English]

  • Batool Mehrad Sadr 1
  • Razieh Khosrorad 2
1 MA in Psychology,Islamic Azad University (Neyshabur Branch), Neyshabur, Iran
2 Assistant Professor Department of Education Health, , Education Development Center (EDC), Sabzevar University Of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Creating an appropriate setting for development and actualization of students with different Scientific, social and cultural abilities is one of the responsive education package’s achievements in health reform plan. Whereas emotion regulation and management is one of the important needs of students and empowering them in this field is a necessity, this study investigates the relationship between emotion regulation strategies and personality factors in Big Five theory toward this goal.
Materials and Methods: 370 participants from Hakim Sabzevari University of Iran filled out the emotion regulation questionnaire (ERQ) and the NEO-FFI. This study is of a descriptive and correlational type. T-test and Pearson correlation coefficient and one way analyze Variance were employed to analyze the data.
Results: Statistical analysis of the results indicated a significant positive relationship between neuroticism and suppression and a negative significant relationship between neuroticism and extraversion. There was a positive significant relationship between reappraisal and extraversion, conscientious and a negative significant relationship between reappraisal and neuroticism. There was no significant relationship between reappraisal and suppression, which indicated that they were used independently. The result of T-test demonstrated a significant difference between men and women in use of suppression (mean = 3.31 for women and mean = 3.66 for men, Sig = 0.041).The results of one-way ANOVA revealed that there were significant differences between different majors in using suppression.
Conclusion: Individuals with different personality traits use different strategies to regulate their emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation Strategies
  • Reappraisal
  • Suppression
  • Personality Factors