رابطه بین معنای زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پرستاری، کمیته تحقیقات‎ ‎دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 *نویسنده مسئول،کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزگار آموزش و پرورش

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی رابطه متغیرهای معنای زندگی، هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می­باشد.
مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری، دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بود که 245 نفر بودند. حجم نمونه 145 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد معنای زندگی (MLQ) هوش هیجانی برادبری و گریوز و شادکامی اکسفورد (OHI) بود.
یافته ها: در این پژوهش مجموعاً 145 نفر دانشجوی پرستاری شرکت داشتند که از این میان 6/58 درصد دختر و 4/41 درصد پسر بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 41/1± 67/20 و 4/61 درصد دانشجویان مجرد و 6/38 درصد متأهل بودند. همچنین 3/59 درصد بومی و  7/40 درصد غیر بومی بودند. یافته های آزمون همبستگی نشان داد که شادکامی با هوش هیجانی (384/0   r= 0001/0 p=) و معنای زندگی (384/0   r= 0001/0 p=) و مؤلفه های آنها رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای پیش بین 1/21 درصد تغییرات متغیر شادکامی را تبیین می کند.
نتیجه گیری: هوش هیجانی بالا و وجود معنا و جستجوی معنا در زندگی با افزایش شادکامی دانشجویان پرستاری ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Life Meaning and Emotional Intelligence with Happiness of Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Naeemeh Ghodrati 1
  • Akram Ghodrati 2
  • Mahdi Ghanaati 3
1 ‎ Bs of ‏nursing, Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, ‎Sabzevar, Iran
2 ‎*MA. of Educational Research, Educational Development Center, Sabzevar University of ‎Medical Sciences.
3 ‎MA. of Educational management ,teacher
چکیده [English]

Background and Aims: This study aimed to investigate the relationship between the meaning of life, emotional intelligence and happiness of nursing students of Sabzevar university of medical sciences.
Materials and Methods: This was  descriptive-analytic studyin which 245 of undergraduate nursing students of Sabzevar university of medical Sciences were the statistical population. The stratified random sampling was applied for selecting 145 people. The standard questionair of  life meaning (MLQ),  Bradberry and Greaves emotional intelligence and Oxford happiness study Instruments.
Results: A total of 145 nursing students participated in this study. 41/4% of them were males and 58/6%  females. The average age of participants was 20/67±1/41 and 61/4% of them were single and 38/6% were married. The 59/3% native and 40/7% were non-native.The results of correlation analysis showed that emotional intelligence and happiness and the meaning of life and their components have a significant positive relationship. Regression analysis also showed that 21/1 percent of predictive variables explain happiness.
Conclusion: High emotional intelligence and life meaning showed relation with increasing in happiness of nursing students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of Life
  • Emotional Intelligence
  • Happiness
  • Nursing Students