مروری بر کاربردهای نظریه یادگیری رفتار گرایی در آموزش پرستاری ایران: یک مرور نقلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 *نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پیراپزشکی، گروه اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

4 استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده

زمینه و هدف:اجرای مهارت­های آموخته شده نظری در محیط بالینی به واسطه فعال بودن دانشجویان در فرآیند یادگیری و ایجاد تغییرات قابل مشاهده در رفتار آنان محقق می­گردد. با توجه به اهمیت حرفه پرستاری و کاربرد نظریه یادگیری رفتارگرایی درکسب صلاحیت­های بالینی این رشته این مطالعه با هدف مروری بر کاربردهای نظریه رفتارگرایی در آموزش پرستاری ایران انجام گرفت.
مواد و روش ها: این یک مطالعه مروری از نوع نقلی است. داده­های موردنظر با جستجوی کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی آموزش­های رایانه­ای، آموزش مبتنی برصلاحیت، تسلط­آموزی، برنامه­های شبیه­سازی شده رایانه­ای بصورت جدا و ترکیبی در پایگاه­های اطلاعاتی داخلی و بین­المللی گردآوری گردید. معیارهای ورود شامل وجود کلیدواژه­ها درعنوان و چکیده مقالات، کلیه مقالات تمام متن فارسی و انگلیسی انجام شده در ایران و معیارهای خروج، موضوعات پژوهشی غیرمرتبط با آموزش پرستاری و مطالعات غیر بومی ایران بودند. درمجموع تعداد 330 مقاله یافت شد که پس از بررسی 32 مقاله مرتبط بین سال­های 2002- 2016  انتخاب و داده­های مورد نظر استخراج گردید.
یافته ها: براساس یافته­های این مطالعه، استفاده از تئوری یادگیری رفتارگرایی به عنوان روش مکمل آموزش­های پرستاری سنتی، علاوه برکسب دانش نظری و عملی، فرصتی را جهت تفکر انتقادی و حل مسئله دانشجویان پرستاری فراهم می­آورند.
نتیجه گیری: با توجه به مزایای استفاده از تئوری رفتارگرایی جهت آموزش مهارت­های بالینی پیشنهاد می­شود که در برنامه دروس پرستاری از روش­های آموزشی مانند آموزش­های رایانه­ای، مبتنی بر وب، شبیه­سازی و مبتنی بر صلاحیت درکنار روش­های آموزش سنتی گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of Applications of the Behavioral Learning Theory in Nursing Education in Iran: A Narrative Review

نویسندگان [English]

  • Hossein Karimi Moonaghi 1
  • Shahnaz Ahrari 2
  • Fatemeh Mahmoudzadeh Zarandi 3
  • Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin 4
1 Associate Professor, Evidence- Based Caring Research Center, Department of Medical- Surgical Nursing,School of Nursing and Midwifery, Department of Medical Education, School of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.d student, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Faculty member of Paramedics School, Operation Room Department, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
4 Assistant Professor, Nursing and Midwifery College, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The implementation of theoretical skills acquired in the clinical setting is achieved through the active participation of students in the process of learning and making visible changes in their behaviors. Considering the importance of nursing profession and application of behavioral learning theory in acquiring clinical competencies of this field, this study was conducted to review the applications of behaviorism theory in nursing education of Iran.
Materials and Methods: This study is a narrative review. Data were collected by searching Persian and English keywords: web-based education, competency-based education, mastery learning, and computer-based simulation separately and in combination in internal and international databases. Inclusion criteria were the existence of keywords in the title and abstract of articles, all English and Persian articles with full-text access prepared in Iran, and the exclusion criteria were research topics unrelated to nursing education and non-native studies of Iran. A total of 330 articles were obtained and reviewed and 32  related articles which were between 2002 and 2016 were selected and intended data were extracted.
Results: Based on findings of this study, using behavioral learning theory as a complementary method of traditional nursing education, provides the opportunity for critical thinking and problem solving skills in addition to obtaining theoretical and practical knowledge of the nursing students.
Conclusion: Considering the advantages of using behaviorism theory in teaching clinical skills, it is suggested that, educational approaches such as computer training, web-based education and simulated programs, achievement or competency-based education be included in nursing curriculum along with traditional teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nursing education
  • behaviorism
  • theory
  • literature review