دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1389 (21) 
آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388

صفحه 5-9

یوسف ستایش؛ محمد واحدیان؛ ناهید احمدیان یزدی؛ فاطمه جلایری؛ مریم محمدی؛ مهدی نوائی


بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387

صفحه 18-22

سعیده پورحاجی؛ ،مهدی خیری؛ موسی الرضا تدین؛ فاطمه پورحاجی؛ آرش اکابری


بررسی میزان آستانه شنوایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

صفحه 23-27

زهرا شریفی؛ الهه نامنی؛ محمد ناصر لایق؛ کاظم حیدر پور؛ مجید فلاحی؛ آرش اکابری