آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388

نویسندگان

چکیده

مقدمه: چاقی یک عامل خطرساز مهم برای تصلب شرائین، مقاومت به انسولین، دیابت، پرفشاری خون، برخی سرطانها و
بیماریهای کیسهیصفرا است. آسانترین روش پیشگیری، کنترل وزن و استفاده از رژیم غذایی مناسب میباشد. هدف مطالعه
سنجش میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر به عنوان گروهی مهم و ویژه در جامعه در مورد کنترل وزن میباشد.
مواد و روشها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در میان 400 دانشجوی دختر که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند
انجام شد. ابزار کار پرسشنامهی طراحی شدهای شامل اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش میزان آگاهی و نگرش بود. داده های
و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSS جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار
گرفت.  یافته ها: 79.5 درصد شرکت کنندگان دارای آگاهی متوسط و 66 درصد دارای نگرش متوسط بودند.در مطالعه حاضر رابطه آماری معنی داری بین میزان آگاهی با وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، منبع درآمد و شاخص تودهی بدنی
BMI دیده نشد.همچنین بین نگرش با وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و منبع درآمد نیز رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. ولی بین نگرش و
رابطه ی آماری معنی داری مشاهده می شود.
نتیجه گیری: دانشجویان شرکتکننده در مطالعه از نظر آگاهی و نگرش در مورد کنترل وزن در سطح متوسطی قرار دارند. باید
جهت افزایش آگاهی آنان برنامه ریزی های دقیق تری اجرا شود. بدیهی است این برنامه ها در صورتی موفق خواهند بود که با توجه
به آگاهی و نگرش کنونی آنها برنامهریزی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female University Students’ Awareness and Attitude towards Weight Control in the Dorms of Mashad University of Medical Sciences, Iran, 2009

نویسندگان [English]

  • Setayesh
  • Vahedia
  • Ahmadian Yazdi
  • Jalayeri
  • Mohamamdi
  • Navayi
چکیده [English]

Background and purpose: Obesity is a predisposing factor in atheroscelerosis, insulin
resistance, diabetes, hypertension, some cancers, and diseases of colecyst. The easiest
preventive method is weight control and proper diet. The present study is aimed in
determining the awareness and attitude of female university students as a socially important
group for weight control.
Methods and materials: This descriptive analytical study involved 400 female university
students who were selected by randomized sampling. The relevant data were collected by a
predesigned questionnaire including demographic information, as well as items on awareness
and attitude. The obtained data were analyzed in SPSS using descriptive statistics and chi
square. Results: 79.5% showed average awareness and 66% showed average attitude. There was a
significant relationship between awareness and marital status, educational level, BMI as well
as the family income. However, there was no significant relationship between attitude and
marital status, educational level and income; however, there was a significant relationship
between attitude and BMI.
Conclusion: The university students participating in the study ranked average as for their
awareness and attitude towards weight control. In order to increase their awareness, we
recommend more precise plans to be implemented. They will be successful only if they are
planned according to their current status of awareness and attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity; Weight control; Female; University Students