بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 2 شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال 89

نویسندگان

چکیده

مقدمه: به وسیله ی بازیافت میتوان زباله را از نظر کمی وکیفی کنترل نمود. برای برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر در مورد دفع
نهایی مواد زاید بایستی از میزان آگاهی و نگرش زنان که بیشترین ارتباط را در تشکیل مواد زاید جامد دارا هستند، مطلع بود. انجام
این پژوهش به شناخت وضع موجود کمک کرده و فاصلهی موجود میان وضع فعلی و مطلوب را روشن می سازد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی است. تعداد نمونه ها 292 نفرمی باشد. روش نمونه گیری سیستماتیک کا
و با استفاده از آمار توصیفی، spss در میان و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار
آزمون همبستگی، آزمون تی یا معادل ناپارامتری آن صورت پذیرفت.
26 درصد آنها از آگاهی عالی برخوردار / 87 درصد زنان دارای نگرش مثبتی نسبت به بازیافت بودند در حالی فقط 4 / یافته ها: 87.7 درصد زنان دارای نگرش مثبتی نسبت به بازیافت بودند در حالیکه فقط 726.4 درصد آنها از آگاهی عالی برخوردار
بودند. زنان دارای تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با زنانی که تحصیلات غیر دانشگاهی داشتند از آگاهی بیشتر و مثبتتری
زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از آگاهی بیشتری برخوردار بودند ؛ این ارتباط معنادار است. ( p<0.001 )زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از آگاهی بیشتری برخوردار بودند این ارتباط نیز معنادار می باشد.بحث و نتیجه گیری: سطح نگرش زنان بیشتر از حد انتظار بود این موضوع زمینه ی کاملا مستعدی را به منظور افزایش سطح
آگاهی آنان فراهم آورده است. با توجه به جمعیتی 78.1 درصدی زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی آشکار است که بهترین راه برای
برنامه ریزی در جهت آموزش و آگاهی دادن به این قشر عظیم و متمرکز بایستی تا قبل از فارغ التحصیل شدن آنها از آموزش و
پرورش صورت پذیرد. اهمیت این موضوع زمانی ملموس تر خواهد شد که به یاد آوریم با آموزش و ارتقای سطح آگاهی و
نگرش یک دانش آموز در حقیقت به بالا رفتن میزان آگاهی و نگرش یک خانواده کمک کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Awareness and Attitude towards Recycling the Solid Waste in Sabzevar Municipal Area 2 in 2010

نویسندگان [English]

  • Sadeh
  • Jamali Masoomi
  • Khamirchi
چکیده [English]

Background and purpose: Quantitative and qualitative control of the waste material can be
controlled by recycling the waste. For planning and making better decisions about the final
disposal, we need to understand the awareness and attitude of women toward waste matter
as they have the most exposure to producing the solid waste. Conducting such a stud can
help us understand the current situation and clarify the gap between the current and the
optimal situation. Methods and materials: This descriptive study involved 292 women, selected by
systematic sampling. The relevant data were collected by questionnaires, and were analyzed
in SPSS using descriptive statistics, correlation, t-test or its non-parametric equivalent. Results: 87.7% of the participants expressed a positive attitude towards recycling but only
26.4% of them showed excellent awareness. Women with university education showed a
more positive and a higher level of awareness than those with lower levels of education; the
difference was significant p<0.001). Employed women showed a higher level of awareness
than homemakers; and the difference was significant p<0.001).
Conclusion: The attitude of the women was beyond expectations, which provides us with a
chance to increase their knowledge. As regards the 78.1% population of women without
university education, it seems that the best plans for educating this big population must be
implemented before they graduate from high school. This can be tangible when we keep in
mind that we raise the knowledge of a family when we educate a student in the school

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness; Attitude; recycling; Women; Sabzevar