بررسی علل حوادث راکبین موتو رسیکلت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوار 1387

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مرگ و میر ناشی از حوادث موتورسیکلت در همهی دنیا رو به افزایش است . تصادف موتورسیکلت 90 % منتهی به
آسیب یا مرگ میشود. با توجه به شیوع حوادث ترافیکی بویژه راکبین موتورسیکلت و توسعه و پژوهش بیطرفانه در زمینه ی علل
حوادث مربوط به موتورسواران میتوان با انجام چنین تحقیقی گامی موثر در جهت برنامهریزی برای کاهش این گونه حوادث
برداشت. پژوهش حاضر به منظور بررسی علل حوادث راکبین موتورسیکلت مراجعهکننده به اورژانس بیمارستان امداد سبزوارانجام
شده است.
مواد و روش ها: روش نمونه گیری به صورت الگوی پواسن می باشد. در این روش از ابتدای مطالعه تمام راکبین مصدوم
موتورسیکلت تا تکمیل 325 نمونه ادامه پیدا کردهاند. نوع مطالعه توصیفی مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و
پرسشنامه میباشد. استانداردسازی این پرسش نامه از طریق تایید روایی محتوی و شکل توسط افراد صاحب نظر و هم چنین پایایی
آن از طریق آلفای کرونباخ انجام شدهاست. با ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 85 % محاسبه شد. علاوه بر آن با انجام تستهای
آماری از قبیل آزمونهای آماری مجذور کای و تی مستقل و دیگر تستهای لازم سوالات تجزیه و تحلیل شد.  یافته ها: سن راکبین حادثه دیده بین 18 تا 23 سال و مدرک تحصیلی بیشتر آنان پایین تر از دیپلم بود. 83.4 درصد از کلاه ایمنی
استفاده نکرده و 65 % آنها گواهی نامه رانندگی با موتورسیکلت نداشتند و نیز بیش تر حادثه دیدگان در عصر دچار حادثه شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدستآمده آموزش راکبین موتورسیکلت به خصوص جوانان و ترغیب آنان به استفاده از کلاه
ایمنی جهت کاهش صدمات امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the accident Causes of Motorcycle riders admitted to Emdad Hospital Emergency Unit in Sabzevar, Iran, 2008

نویسندگان [English]

  • Poorhaji
  • Kheyri
  • Tadayyofar
  • Poorhaji
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and purpose: Death toll due to motorcycle accidents is on the rise all over
the world. Ninety percent of these accidents lead to death or damage. The present
research is intended to investigate the causes of motorcycle accidents admitted to Emdad
Hospital in Sabzevar, Iran.
Methods and materials: the sampling followed the Poisson pattern. In this pattern, the
admission of motorcycle accidents were recorded up to 325 cases. The study is a
descriptive analytical one. Data collection was done by questionnaires and interviews.
Data were analyzed in SPSS using chi-square, independent t-test and other statistical
tests; the Cronbach alpha for the questionnaire was 0.85. Results: The riders’ age ranged between 18 and 23; their education mostly was below the
high school level. 83.4% of the riders did not use helmets; 65% did not have motorcycle
driving license; most admissions occurred in the afternoon.
Conclusion: Based on the results, training motorcycle riders, particularly the younger
ones, and encouraging them to use helmets for reducing damages is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motorcycle riders; Helmet; Accident; Emergency