دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تیر 1399 
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد

صفحه 9-22

فرشته عیدی؛ حسین فلاح زاده؛ سارا عابدی کوشکی؛ اکرم ژیانی فرد


مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی

مریم سادات حسینی؛ صدیقه بیگم حسینی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ صدیقه رستاقی؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان


بررسی ارتباط کیفیت زندگی با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد

حدیثه شهیدی؛ سیده محبوبه رضائیان؛ آرزو ذاکری استاد؛ محبوبه سعادت؛ زهره عباسی؛ معصومه طاهرپور؛ فاطمه رضایی؛ اشرف صابر