بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بومی ساکن شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین،ایران.

2 . مرکز تحقیقات مدل سازی داده های سلامت، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد،ایران.

3 دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با افزایش سال های عمر و امید به زندگی، مسأله مهمی تحت عنوان کیفیـت زندگی مطرح می‌باشد. از آنجا که ارزیابی کیفیت‌زندگی افراد در موقعیت ها و شرایط مختلف برای سیاست‌گذاری‌های نظام سلامت ضروری می‌باشد، در مطالعه حاضر به بررسی کیفیت‌زندگی عمومی افراد ساکن شهر یزد و عوامل مرتبط با آن پرداخته شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 300 نفر از افراد بومی بالای 18 سال شهر یزد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه کیفیت‌زندگی SF-36 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و روش‌های آماری تی‌مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه انجام شد.
یافته‌ها: نمره کیفیت‌زندگی افراد در دو بعد سلامت جسمی و روانی به ترتیب 72/16± 92/76 و 19/20± 18/70 بوده است. بین بعد سلامت جسمانی با وضعیت تاهل، تحصیلات، BMI، تعداد فرزندان و بین بعد سلامت روان نیز با جنسیت ارتباط معنی‌داری (p<0.05) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میانگین نمرات کسب شده توسط عامه مردم شهر یزد در دو بعد کلی سلامت روان و سلامت جسمانی در سطح متوسط به بالا می‌باشد. با این حال فراهم نمودن زمینه های مشارکت و حمایت اجتماعی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی افراد مفید به نظر می رسد. این موضوع می تواند برای سیاست گذاران و متخصصین سلامت در طراحی و اجرای مداخلات به منظور ارتقاء سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی سودمند باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Health-Related Quality Of Life in indigenous people living in Yazd City

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Eidy 1
  • hossein fallahzadeh 2
  • Sara Abedi Koshki 3
  • akram Zhianifard 1
1 Department of Publice Health, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, iran.
2 Center for Healthcare Data Modeling, Department of Biostatistics and Epidmiology, School of public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, iran.
3 Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, iran
چکیده [English]

Background & Aim: with the increase of life expectancy and life time, quality of life is an important issue. the evaluation of quality of life in people at different situations and conditions are necessary for health system policies. this present study wase investigated the quality of general life in people living in Yazd and related demographic factors.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 300 natives over 18 years age in Yazd were included by cluster sampling. Data were collected with two-part questionnaire including demographic information and SF-36 quality of life questionnaire. Data were analyzed using SPSS16 software and independent t-test, one-way ANOVA and Scheffe post hoc test.
Results: The quality of life score of individuals in the two dimensions of physical and mental health respectively was 76.92 ± 16.72 and 70.18 ± 20.19. There was a significant relationship between physical health and marital status, education, BMI, and number of children. There was also a significant relationship between gender and mental health dimension (p <0.05).
Conclusion: The results of this study show that the average scores obtained by the general public of Yazd in the two general dimensions of mental health and physical health is at a moderate to high level. However, providing opportunities for participation and social support in order to improve their quality of life seems useful. This can be useful for policy makers and health professionals in designing and implementing interventions to promote health related quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-Related Quality of Life
  • Mental Health
  • Public Health