بررسی وضعیت خود درمانی در بین مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بایل دانشکده پرستاری مامایی رامسر

2 1- دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده بهداشت گروه آموزش بهداشت 2-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده بهداشت

3 دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاری مامایی رامسر

4 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: مصرف نادرست دارو به طور فزاینده ای در حال گسترش است. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت خوددرمانی مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی در شهر اصفهان انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 126 نفر از مادران دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود. روش مطالعه بدین شرح بود که دو مدرسه ابتدایی پسرانه به تصادف انتخاب شدند و از مادران دعوت به عمل آمد تا در مدرسه به پرسشنامه ها جواب بدهند. بعد از تکمیل پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS ورژن 21، پرسشنامه ها آنالیز شدند و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی ( تعداد، درصد، میانگین) و آزمون آماری تحلیلی ( کای اسکوئر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: شایع ترین بیماری هایی که خود درمانی می شدند به ترتیب شامل سرماخوردگی46 درصد و سر درد 9/42 درصد بودند. بیشترین فراوانی خود درمانی بر حسب نوع داروی مصرفی شامل قرص های سرماخوردگی 8/50 درصد و مسکن ها 50 درصد بودند. مهمترین علل خود درمانی به ترتیب شامل تجربه قبلی از بیماری 5/40 درصد ، مهم تلقی نکردن بیماری ها 7/31 درصد و در دسترس بودن داروها 2/30 درصد تعیین شد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مصرف خود سرانه دارو طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش درک خطر مصرف خود سرانه دارو در بین اقشار مختلف جامعه ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of status self-medication among mothers of third and fourth grade elementary students In the city of Isfahan in 1392

نویسندگان [English]

  • fakhreddin chaboksavar 1
  • Gholamreza Sharifirad 2
  • Fatemeh Mohamadkhah 3
  • Saeede Khalili 4
1 Nursing Care Research Center¸ Health Research Institute¸ Babol University of Medical Sciences
2 1. ghom university of medical sciences 2. isfahan university of medical sciences
3 Nursing Care Research Center¸ Health Research Institute¸ Babol University of Medical Sciences
4 school of health¸ iran university of medical sciences
چکیده [English]

Introduction and purpose: incorrect use of drugs is growing in the world, increasingly. This study was designed in Isfahan city to survey of status self-medication among mothers of third and fourth grade elementary students.
Materials Methods: This cross-sectional study was performed on 126 mothers of third and fourth elementary grade student. Data were collected through a questionnaire. In this study, from two Department of Education of elementary school, the samples were randomly selected. And it was invited from the mothers of samples to answer the designed questionnaire. After completing the questionnaire and entering data in SPSS version-21, the data were analyzed using Descriptive statistical tests (number, percentage, mean) and Analytical statistical test (Chi-square).
Results: The most common diseases that self-treated were consist of catch cold 46% (58 people), headache 42/9% (54 people), respectively. The highest frequencies of self-medication depending on the type of consumed drug were related to the cold tablets 50.8% (64 people), pain-killers 50% (63 people). The most important reasons of self-therapy were determined previous experience of disease 40.5% (51 people), deny the importance of disease 31.7% (40 people), availability of drug 30.2% (38 people).
Conclusion: Given the high prevalence of self-medication, designing and implementing training programs to enhance understanding of the risks of self-therapy among various social groups seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self medication
  • mothers
  • students