مقایسه تاثیر اسپری لیدوکائین و طب فشاری بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکترای آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

اکثر بیماران حین تزریق عضلانی درد را تجربه می کنند. اسپری لیدوکائین و طب فشاری دو روشی هستند که می توان برای کاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی از آن ها استفاده نمود. یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 254 بیمار بدین منظور انجام شد و نتایج نشان داد که استفاده از هر دو روش طب فشاری و اسپری لیدوکائین شدت درد را کاهش می دهد. لذا آموزش استفاده صحیح از اسپری لیدوکائین و طب فشاری به کادر درمان می تواند بر کاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی کمک کننده باشد.
Patients experience pain after intramuscular (IM) injection. Lidocaine and acupressure are two methods that can be used for the reduction of pain in patients. A clinical trial study was conducted on 254 patients for this purpose, and the results showed that the use of acupressure and lidocaine spray reduces pain intensity. Therefore, teaching the treatment staff the correct use of lidocaine spray and acupressure can help reduce the intensity of pain caused by intramuscular injection.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Lidocaine Spray and Acupressure on the Severity of Intramuscular Injection Pain

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Hoseini 1
  • Sedighe Beygom Hoseini 1
  • Zohreh Mohamadzadeh Tabrizi 2
  • Sedighe Rastaghi 3
  • Arezoo Davarinia Motlagh Quchan 4
1 Student in Surgical Technologist, Department of Operation Room, School of Paramedic, Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 MSc in Critical Care Nursing, Faculty Member of Paramedicine School, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
3 Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MSC in Critical care Nursing, Department of Operation Room and Anesthesia, School of Paramedic, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Patients experience pain after intramuscular (IM) injection. Lidocaine and acupressure are two methods that can be used for the reduction of pain in patients. A clinical trial study was conducted on 254 patients for this purpose, and the results showed that the use of acupressure and lidocaine spray reduces pain intensity. Therefore, teaching the treatment staff the correct use of lidocaine spray and acupressure can help reduce the intensity of pain caused by intramuscular injection.
Patients experience pain after intramuscular (IM) injection. Lidocaine and acupressure are two methods that can be used for the reduction of pain in patients. A clinical trial study was conducted on 254 patients for this purpose, and the results showed that the use of acupressure and lidocaine spray reduces pain intensity. Therefore, teaching the treatment staff the correct use of lidocaine spray and acupressure can help reduce the intensity of pain caused by intramuscular injection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acupressure
  • Injections
  • Intramuscular
  • Lidocaine
  • Pain