موضوعات = مامایی
قره قاط و پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 16-22

محبوبه رسول زاده بیدگلی؛ ناهید گلمکانی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ سعیده نصیری


رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-10

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ حسین شاره؛ محمدتقی شاکری