رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی زنان در ‏دوره بعد از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 ‏استادیارگروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 ‏استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

4 ‏دانشیار گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دوره پس از زایمان یک دوره مهم از زندگی زنان است که می­تواند بر کیفیت زندگی، عملکرد جنسی و روابط زناشویی تأثیر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی با خشنودی زناشویی در زنان نخست زا پس از زایمان انجام شد.
مواد و روش ها: ‏این مطالعه همبستگی در سال 1392 بر روی 104 زن نخست زا با سابقه زایمان مهبلی که در 8 هفته بعد از زایمان جهت دریافت خدمات به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد مراجعه می­کردند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی، کیفیت زندگی جنسی (SQOL)، خودکارآمدی جنسی (SSE) و مقیاس خشنودی زناشویی اذرین ناتان اچ بود. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss و آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: میانگین نمره خودکارآمدی جنسی (63/12 ± 61/49)، کیفیت زندگی جنسی (01/13 ±91/79 ) و خشنودی زناشویی (4/17± 37/65 ) بود. 59 نفر (7/56 درصد) از افراد از خشنودی زناشویی متوسط، 24 نفر (1/23% درصد) خشنودی زناشویی ضعیف و 21 نفر (2/20 درصد) خشنودی زناشویی خوب داشتند. بین خودکارآمدی جنسی و خشنودی زناشویی (000/0,p₌44/0 r₌) و کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی (000/0 ,p₌45/0 r₌) همبستگی مستقیم و معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی جنسی و خودکارآمدی جنسی، به نظر می­رسد کاربرد رویکردهایی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی جنسی و خودکارآمدی جنسی زنان در دوره بعد از زایمان جهت توفیق در زندگی زناشویی ضرورت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Relationship between Sexual Self-efficacy and Sexual Life ‎Quality with Marital ‎Satisfaction in Primiparous Women after ‎Childbirth

نویسندگان [English]

  • Zahra Zare 1
  • Nahid Golmakani‎ 2
  • Hossein Shareh‎ 3
  • Mohammad Taghi Shakeri‎ 4
1 Instructor of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical ‎Sciences, ‎Sabzevar, Iran‎
2 ‎Assistant Professor of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical ‎Sciences, ‎Mashhad, Iran
3 ‎Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
4 ‎Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, ‎Mashhad, ‎Iran ‎
چکیده [English]

Background and Aims:The postpartum is an important period of women's lives that can influence their life quality, sexual function and marital relationships. The purpose of the present study was to investigate the relationship between sexual self-efficacy and sexual quality of life with marital satisfaction in primiparous women after delivery.
Materials and Methods:The research samples were 104 primiparous women with a vaginal delivery, in 8 week postpartum, that referred to in Mashhad health centers. In this study, the sexual quality of life questionnaire, sexual self efficacy questionnaire, and marital satisfaction scales were used as data collection tools. Collected Data were analyzed by spss software and descriptive and inferential statistical analysis.
Results:The average score for sexual self-efficacy was 49/61±12/63, and sexual QOL score was 79/91±13/01 and marital satisfaction score was 65/37 ± 17/4 in primiparous women. 56/7% of  the women had medium marital satisfaction, 23/1%  poor marital satisfaction and  20/2% had good marital satisfaction. The findings indicated that the sexual quality of life (r = 0.45, p = .000) and sexual self-efficacy(r=0.44, p=.000)in women have a positive effects on marital satisfaction.
Conclusion:According to the relationship between marital satisfaction with sexual self efficacy and quality of sexual life, it seems that improving Women's sexual quality of life and sexual self-efficacy play important roles on successful marital life in the postpartum period

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‏ ‏self-efficacy
  • Quality of life
  • sexual
  • marital status
  • postpartum‎