مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفا گروهی زنان بر شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 2کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 5دانشیار گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شناخت شکاف کیفیت در خدمات بهداشتی که به معنی فاصله بین انتظارات و ادراکات خدمت‌گیرندگان است، مبنایی فراهم می‌کند تا بتوان با شناخت وضعیت موجود، کیفیت خدمات را بهبود بخشید و باعث حفظ سلامت جامعه شد. هدف مطالعه حاضر مقایسه شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج، ارائه‌شده به روش مشاوره گروهی و تلفیقی بود.
مواد و روش‌: این مطالعه مداخله‌ای دوگروهه در سال 95-1394 بر روی 113 نفر از زنان مراجعه‌کننده به واحد مشاوره پیش از ازدواج مراکز بهداشت مشهد انجام شد. افراد به دو گروه دریافت‌کننده تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی و مشاوره گروهی تخصیص یافتند. گروه مشاوره تلفیقی، دو جلسه مشاوره گروهی و یک جلسه مشاوره فردی و گروه دیگر، سه جلسه دو ساعته مشاوره گروهی با فواصل یک هفته با موضوعات روابط زوجین و سلامت جنسی و باروری دریافت نمودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌‌ استاندارد سروکوآل شامل دو بخش انتظارات (قبل از خدمت) و ادراک‌ها (بعد از خدمت) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‎افزار SPSS16 و آزمون‎های تی‌مستقل و زوجی و آزمون‌های ناپارامتریک معادلشان تحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین نمره شکاف کیفیت بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت (49/0=p)، اما ادراکات دریافت‌کنندگان هر دو روش مشاوره گروهی (03/0=p) و تلفیقی (004/0=p) بطور معناداری بیشتر از نمره انتظارات آنان بود.
نتیجه‌گیری: اگرچه درک دریافت‌کنندگان هر دو روش از کیفیت مشاوره بالاتر از سطح انتظارات آنان بود، میانگین شکاف کیفیت از دیدگاه دریافت‌کنندگان هر دو روش، تفاوت معنی‌داری نداشت. با توجه به امکانات مراکز، می‌توان یکی از دو روش را انتخاب و اجرا نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the integrated counseling (group and individual) and only group counseling with women on the quality gap in marriage counseling program: a clinical trial

نویسندگان [English]

  • talat khadivzadeh 1
  • SEYYEDEH ADELEH RAHMANIAN 2
  • habibollah esmaily 3
1 1Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 2MSc in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 5Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: : Recognizing the quality gap in health services, which means the gap between expectations and perceptions of clients, provides the basis for improving the quality of services and preserving community health by recognizing the status. The aim of this study was to evaluate the effect of the group and integrated counseling women on the quality gap in marriage counseling.
Study method: In the years of 2015-16, 113 of the women attending premarital counseling unit of Mashhad health centers, were recruited and assigned into two groups receiving integrated and group counseling. Integrated group participated in two sessions with group counseling and one session individual counseling and in group counseling three sessions were group counseling, every sessions lasted two hours with one week intervals and received counseling on husband relations, sexual and reproductive health issues. The data collected using the SERVQUAL questionnaire consists of two parts Expectations (pre-service) and perception (after service) and were analyzed using spss 16, independent and paired t test and their Nonparametric tests equivalents.
Findings: The mean score of quality gap in recipients no significant difference between two groups (p=0/49), But consumers' perceptions of group (p=0/03) and integrated counseling (p=0/004) was significantly higher than the score of their expectations.
Conclusion: Although both groups perceptions of the quality of counseling was higher than expected, difference of the mean score of quality gap from the perspective of recipients two methods, wasnt significant. With regard to the facilities at the centers can choose one of two methods and implementation plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • gap
  • quality
  • group
  • counseling