دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مهر 1398 
بررسی هوش معنوی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

صفحه 73-81

رضا چنارانی؛ معصومه جهانی افتخاری؛ جواد برجی؛ حمیده اصفهانیان