بررسی عوامل مرتبط با سقط و مرده زایی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. ایمیل: azadesarani@yahoo.com (09376595977، شماره ثابت 054-33410055

2 مربی ،گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

3 استادیار ،گروه زنان و زایمان ، دانشکده پزشکی ، مرکز سلامت مادران بارداربیمارستان علی ابن ابیطالب، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان ، ایران

4 دانشجو مامایی، گروه مامایی، دانشکده پزشکی ،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: اغلب بارداری‌ها به زایمان نوزادی سالم منجر می‌شود. گاهی طی بارداری حوادثی رخ می‌دهد که باعث از بین رفتن محصولات حاملگی می‌شود. از بین‌رفتن جنین قبل از هفته 20 بارداری را سقط و پس از آن را مرده‌زایی می‌گویند. مطالعه حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با سقط و مرده‌زایی در زنان باردار انجام شده‌است.مواد و روش: این مطالعه توصیفی‌تحلیلیِ عوامل مرتبط با 200 مورد سقط و مرده زایی در فاصله سال‌های 1394 الی1396 در بیمارستان امام علی شهر زاهدان را بررسی می‌کند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16ویرایش صورت پذیرفت. در توصیف مشخصات واحد پژوهش و داده‌ها از جداول توزیعفراوانی، نمودارها و شاخص‌های آماری میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. یافته ها: با بررسی 200 مورد که55 % آن ها سقط و 45 % مرده زایی بودند، شایعترین علت مراجعه در زنان دچار سقط خونریزی واژینال و در زنان مرده‌زا، کاهش حرکت جنین بود. شایعترین مشکلات مادری در زنان دچار سقط سابقه جراحی قبلی و فشار خون بالا و در زنان دچار مرده‌زایی سابقه جراحی قبلی و اختلالات تیروئیدبود. شایعترین مشکلات جنینی و جفتی در زنان دچار سقط، الیگوهیدرآمنیوس و جنین ناهنجار و در زنان دچار مرده‌زایی الیگوهیدرآمنیوس و هیدروپس جنینی بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق انتظار می‌رود که مسئولین و دست اندرکاران بهداشتی، افراد پرخطر از نظر سقط و مرده‌زایی را شناسایی نموده و زمینه آموزش لازم و مشاوره‌های فردی و طبی را درجهت کاهش وقوع سقط و مرده‌زایی فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the associated factors with abortion and stillbirth in pregnant women referring to Ali-ebne Abitaleb Hospital in Zahedan, Iran.

نویسندگان [English]

  • azade sarani 1
  • malihe gharibi 2
  • narjes noori 3
  • fateme mirparsa 4
1 2Department of Midwifery, faculty of Medicine, zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan , Iran.
2 Department of nursing, faculty of Medicine, zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan , Iran.
3 Department obstetric and gynecology, faculty of Medicine , pregnancy health research center Imam Ali hospital, zahedan University of Medical Sciences,zahedan, Iran
4 Department of Midwifery, faculty of Medicine, zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan , Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Most pregnancies lead to healthy childbirth. Sometimes during pregnancy, some accident occured that can lead to the loss of pregnancy. The loss of the fetus before the 20th week of pregnancy is abortion and then called still birth. The aim of this study was to investigate the associated factors with abortion and stillbirth in pregnant women.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed on 200 cases of abortion and stillbirths in Ali-ebne Abitaleb Hospital during 2015-2017. After data collection, data analysis was performed using SPSS software 16 version. In describing the characteristics of data, frequency distribution tables, graphs and statistical indicators of mean and standard deviation are used. Findings: Out of 200 cases, 55% were abortions and 45% were stillbirths. The most common causes for refer in women with abortion was vaginal bleeding and in females with still birth was decreased fetal movement.The most common maternal problems in women with abortion were previous history of surgical and hypertension and in women with stillbirth, previous history of surgery and thyroid disorders.
The most common fetal and placental problems in females with abortion were oligohydramniosis and fetus abnormality and in women with still birth was oligohydramniosis and hydrops fetalis.Conclusion: According to the results of the study, it is expected that health authorities identify high risk persons for abortion and stillbirths, and provide necessary education and counseling in order to reduce the incidence of abortion and stillbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • still birth
  • pregnancy