شناسایی و ارزیابی ریسک در یکی از نمایندگی‌های وابسته به شرکت ایران خودرو به روش آنالیز ایمنی شغلی، 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

4 نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

چکیده

مقدمه :با توجه به اهمیت شناسایی خطرات و ارائه اقدامات کنترلی در کاهش هزینه­های حوادث و افزایش بهره­ وری سیستم، مطالعه حاضر با هدف شناسایی خطرات شغلی موجود در یک نمایندگی ایران خودرو با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی (JSA) انجام شد.
مواد و روش: این مطالعه بصورت توصیفی و مقطعی در یکی از نمایندگی­های وابسته به شرکت ایران خودرو در استان یزد انجام شد. در این مطالعه، تکمیل فرم­های آنالیز ایمنی شغلی (JSA) از طریق مشاهده مستقیم فعالیت­های اپراتور و مصاحبه صورت گرفت. به همین منظور، ابتدا مراحل و فعالیت­های تشکیل دهنده هر شغل مشخص گردید، پس از آن خطرات بالقوه هر شغل شناسایی وسطح ریسک فعالیت­ها  ارزیابی شد. اجرای این روش طبق روش توصیه شده در استاندارد OSHA 3071  و تعیین سطح ریسک هر فعالیت بر اساس استاندارد MIL-STD-882E  صورت گرفت. در نمایندگی 8 واحد مورد آنالیز ایمنی شغلی قرار گرفت که مجموع فعالیت موجود در این 8 شغل، 21 فعالیت بود.
یافته ها:در این 8 شغل موجود در نمایندگی، 126 خطر بود که در بین آن­ها 18 مورد غیر قابل قبول، 29 مورد نامطلوب، 46 مورد قابل قبول با تجدید نظر و 33 مورد قابل قبول بدون تجدید نظر شناخته شد. بیش­ترین تعداد خطرات مربوط به واحد مکانیکی(32خطر) و کم­ترین نیز مربوط به واحد اداری (4خطر) بود. نتایج نشان داد که خطر پوستی(30 درصد) و سپس خطرات ارگونومیکی(21 درصد) دارای بیشترین فراوانی می­باشند که در واحد مکانیکی این خطرات بیش­ترین میزان خود را داشتند.
نتیجه گیری:عمده­ترین خطرات موجود در واحدهای مورد مطالعه مربوط به خطرات پوستی، سروصدا و قرار گیری افراد در پوسچرهای نامناسب می­باشد. برای حذف یا کاهش سطح ریسک خطرات راهکارهای کنترلی ارائه شد که مهم­ترین این راهکارها، اجرای برنامه­های آموزشی مداوم و نظارت بر کار کارگران و تعمیر و سرویس دستگاه­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RiskIdentification and Assessment, UsingJob Safety Analysis,in anAffiliated AgencytoIran KhodroCompany, 2014

نویسندگان [English]

  • Bahram Kouhnavard 1
  • Mahdi Aghanasab 2
  • Reza Safayee 3
  • Zohre Fazli 4
1 MScStudent ofOccupational Health Engineering, Member of Student Research Committee, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,Yazd, Iran.
2 MSc Student of Occupational HealthEngineering, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 BSc Student of Occupational Health Engineering, Facultyof Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,Yazd, Iran
4 MSc student of Occupational Health Engineering, Facultyof Health, Shahid Beheshty University of Medical Sciences, Tahran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: According to the importance of riskidentification and safety measuresproviding, in order to reduce accident costs and increase thesystem productivity, Job Safety Analysis techniques (JSA) were applied in this study to identify the possibleoccupational risks, in an affiliated agency to Iran Khodro Company.
Materials and Method: This cross-sectional study was conducted in anaffiliated agency to Iran Khodro in Yazd province. Job Safety Analysis (JSA)forms were completed through direct observation and interview of the operator activities. For this purpose, firstly, the stages and activities constituting each job wereidentified. Then, the potential hazards and the risk levels of each jobwere identified and assessed. In this method the OSHA 3071standards were employed and the risk level of each activity wasdetermined based on the MIL-STD-882E. 8 units of this agency including 21 activities were under the job safety analysis.
Result: In these jobs126 risksidentified, among which18 riskswere unacceptable and 29 cases were undesirable, 46 risks were acceptable after revising, and finally 33 cases were acceptable while no revision were required for them. Most of the risks were related to the mechanical units (32 risks) and lowest  risks go to administrative unit (4 risks). The results revealed that the skinrisk (30%) and ergonomic risks (21%) took the most ratios, respectively .
Conclusion: The major risks in the studied subjects werelinked to the skindangers, making noise and being in improper postures. To eliminate or reduce the risk level ofthe hazards, control measures wereproposed. Providing continuous educational programs,supervisingthe workers, and repairing and checking of the deviceswere the most important suggested guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job safety analysis
  • risks identification
  • risk assessment