علل مراجعه دیر هنگام بیماران سکته قلبی به بخش اورژانس بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 90- 91

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناس پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی سبزوار، سبزوار، ایران

3 نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: تأخیر بیماران مبتلا به سکته قلبی یکی از علل افزایش مرگ و میر این بیماران یا مزمن شدن بیماری آنان می­باشد، به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی عوامل دخیل در مراجعه دیر هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی به بخش اورژانس قلب انجام شد.
مواد و روش­ها: مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 148 بیمار مبتلا به سکته قلبی در سال 1393 در سبزوار که با تأخیر به اورژانس قلب مراجعه کرده بودند، به روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف انجام شد. ابزار بررسی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روایی محتوایی و پایایی آن تأیید گردید. بعد از جمع آوری داده­ها، اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 11.5 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت. فاصله اطمینان 95/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: بهبود با استراحت و شدت درد قفسه سینه و عدم آشنایی با علائم بیماری قلبی و نا آشنا بودن با علائم غیر تیپیک قلبی، وجود بیماری همزمان دیابت و ترس از هزینه­های بستری ا ز جمله عوامل مهمی بودند که در مراجعه دیر هنگام به بخش اورژانس قلب تأثیر داشتند. عوامل دیگر مراجعه دیر هنگام شامل درمان سنتی و درمان با داروهای گیاهی و عدم حضور همراه و کمک و ترس از بستری شدن، خستگی مزمن و دردهای عضلانی اسکلتی بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج و عدم آشنایی بیماران قلبی با علائم سکته حاد قلبی نیاز به آموزش جامعه در مورد علائم و ضرورت مراجعه زودرس به بخش­های درمانی ضروری می­باشد. همچنین آشنا کردن بیماران و جامعه در مورد عدم استفاده یا عدم خود درمانی در بیماران قلبی و لزوم درمان با ترومبولیتیک­ها ضروری می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Linked to Delayed Reference of Myocardial Infarction Patients toEmergency Department of Sabzevar Vaseii Hospital in 1390-91

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rad 1
  • Akram Bidi 2
  • Gholam Reza Khaligh 2
  • Mostafa Rad 3
1 Faculty Member of Nursing and Midwifery School, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 BSc. in Nursing, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
3 Phd. candidate, Faculty Member of Nursing and Midwifery School, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aims:Delayed reference ofmyocardial infarction patients to Emergency Department is one of the major factors of their morbidity and mortalities or their chronic disease.Therefore, this study aimed to investigate the Factors involved indelayed referenceof myocardial infarction patients tohospital emergency department.
Materials and Methods:This cross-sectional study was done on 148 MI patients  who postponedreferingto the emergency department applyingpurposive sampling. The scale of assessment includesa  questionnairewhose  reliability and validity was confirmed.After collecting the needed data, The Spss 11.5was applied to analyze them.Thenthey were assessed as descriptive statistics and the chi-square teston a confidence interval of 95% computed.
Results: Recovering with rest, lack of familiarity with the symptoms of heart diseases and unfamiliarity with atypical symptoms of heart problems, simultaneous diseases such as diabetes and fear of hospital expenses were the important factors which madethe patientsput off goingto the emergency department. Other reasonswere thetraditional ways oftreatmentwithherbals,lack ofaccompanyand support, fear of hospitalization, chronic exhaustion and finally the musculoskeletal pains.
Conclusion:According to the findings and unfamiliarity ofmyocardial infarction Patients with the symptoms of myocardial infarction, educatingthe communityabout thedisease symptoms and the importance ofearly reference for treatment, is necessary. Furthermore, it is essential to Educatethe community and patients about the selftreatment outcomes and the need of thrombolytic therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delay in seeking treatment
  • myocardial infarction
  • emergency department